Абанаң кӧрік

Материал из sostik.info
Версия от 21:13, 20 августа 2014; Admin (обсуждение | вклад)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Пірсінде Абанаң Кӧрік март айда нинӌе кӱн полчатханнаңар сарыс идібістірлер.

— Отыс, отыс кӱн! — тіп хысхырча Аба.

— Чох, отыс пір кӱн,—тіпче Кӧрік.

Март айда 31 кӱн поларына Аба уғаа тың хынминчатхан—отыс пір ползох, Абаа інінде пір кӱн артых чадарга килісче. Аның ӱчӱн тарыныбызып, Кӧріктің ніткезінең хапхан.

Кӧрік, Абаның холынаң позып аларға тіп, кӱс иткенде, Аба тырғахтарынаң Кӧріктің арғазын хузуриина читіре чара тартыбысхан.

Ол сыынаң Кӧріктің арғазы сал пол парған. Че андағ даа полза, март айда 31 кӱн халған. Аниаңар март ай кӧрік айы тіп адал партыр.