Хымысханың пағазар ааллап чӧргенінеңер

Материал из sostik.info
Версия от 19:11, 31 августа 2014; Admin (обсуждение | вклад)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Хымысха уғаа сымдах, тоғысха кӱс. Аның чіӌең ниме хаӌан даа кӧп поладыр. Пірсінде ол, Пағаны аалӌы идіп, ӧң-пазы ас-тамахнаң сыйлапча. Пағаӌах, тосханӌа азыранып алып, Хымысханы ааллап хығырча. Хымысха, чолға тимненіп, хапха азых-тӱлік салча. Пағаӌах аны кӧр салып тарын парған:

— Хайда кӧрғезің, кемнең искезің постың азиинаң ааллап чӧртенін?— тіпче.

Хымысха, уят парып, азыхтығ хабын халдыр салған. Ам пулар парирлар.

Ӱр бе, ас па парғаннар, кӧрзелер кӧл. Кӧл хазына киліп:

Мннің сомчатханымны кӧрерің килче бе? — тіпче Пағаӌах.

— Килче...,—тіпче Хымысха.

Аның соонаң Пағаӌах суға пір ле пола халған. Хымысхаӌах чар хазында тур. Сағып, сағып хымысха астап парған, хурын тыыда тартып салған тур. Пағаның айланғаны чоғыл. Хымысха пазох сағып сарғал парир, хурын на тыыт сал турадыр. Пағаныиъ айлана-рын сағып полбин, Хымысха наныбысхан. Ибге чит-кенӌе аның пилі пір тудымӌа ла пол парған.

Ол сыынаң "чолда азых аар полбаӌаң" тіп чоох кипке кіртір.

Примечание

"Хымысханың пағазар ааллап чӧргенінеңер" тіп нымах М. Е. Кильчичаковтаң пазылған.