Хамах

Материал из sostik.info
Перейти к: навигация, поиск

Орнаснаң Мирген пылтыр ікінӌі класста ікее ле ӱгренгеннер. Ам пӱӱл, ӱзінӌі классха чадап—чудап ла сығып, наа ӱгредіг чылында хандыра ӱгренерге сағыныбысханнар.

— Ікі—ӱске ле ӱгреніп, чархастығ полыбысты, —тіпче Орнас.

— Кемнерге ле полза хырыстырчабыс, — тіп хозылча Мирген.

— Че ам хандыра ӱгрен сығааң ма?—тіпче Орнас. — Прайзының піске істі кӧйзін.

— Че, — тіп хозылча Мирген, — а хайди?

— А піс ікӧлең марғызыбызааң, — тіпче Орнас. — Кем пис алар, ағаа ахча пирерге, а кем ікі алар, хамах аларға. — Че, тіп хозылча Мирген. — А ахча хайдаң аларбыс?

— Піске мороженай, киноға ахча пирчелер нооза, — тіпче Орнас.

— Піс аны чыып одырарбыс. Кем урокта пис алай тӧрт алар, аі аа ахча ползын. А кем ікі алып алар, сах андох — хамах.

— Че, — тіп хозылча Мирген, — а хаӌан пастирбыс?

— Таңдадаң сығара.

— Че.

Ам ӱгрен сыхтылар ікі арғыс. ӱгренерге сіренчелер пастағы тустарда олар, че арғаастары ас парыбысча. Ибде ӱгренер орнына, киноға парыбысча Орнас. Урокта сым одырып, истер орнына ниме ле полза хоостапча тетрадьында Мирген.

Саннар санап полбинча Орнас, алӌаастар итче пічіктсрінде Мирген. Чыған ахчалары, хорабин, чыыл ла одырча. Че кӱннің хамахтар алып, сісче хамахтары оолахтарның.

— На, мына сағаа арифметика ӱчӱн! — тіп тошлатча Мирген Орнастың хамағын.

— Сӧстерні орта пас! — сиртче Орнас Миргеннің хамагын. — Алӌаас итпе!

Соонаң пола—пола ӱгреніске тартыл сыхханнар оолахтар. Кемге хынығ за кӱннің сай хамах аларға. Тӧрт—пистер ал сыхханнар олар. Чыылған ахчалары харах кӧзіне синче. Таңнапчалар ӱгретчілер, арғыстарының істілері кӧйчелер. Орнастың паза Миргеннің паба—іӌелері ӧрінчелер.

— Айдас, айдас, оолғым,—тіпче Орнастың пабазы. — На, сағаа ахча, киноға пар кил.

— Хаӌанох піди ӱгренмеӌең ме, — чоохтанча Миргеннің іӌезі.

— Мороженайға ахча кирек пе?

Оолахтар мороженай чіпчелер, киноға чӧрчелер, че ибдегі тоғыстарьш идерге ундубинчалар.