Тӧлкеӌі петух

Материал из sostik.info
Версия от 14:08, 31 августа 2014; Admin (обсуждение | вклад)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Пір ухаанӌы чох-чоос кізі чуртаптыр. Ол таңда хайдағ кӱн поларын, малның хайди ӧзерін, аннаң даа пасха илееде кӧп нимені азынада пілӌең.

Пірсінде улуғ пай кізінің алтыны чіт партыр. Улуғ хамнарға, сыбырағӌыларға сыбырадып, тӧлке салдырып пір дее таппинчалар. Пайға ноо-да кізі ухаанӌы чох-чоосты хығыртарға чӧп пиртір.

Ам, ол кізіні хығыртып киліп, пай алтынын таптырча.

— Табары сидік нимес. Тапхан ӱчӱн чи маға ниме полар?—тіп сурча паяғы кізі.

— Пір асхыр чылғы пирем,—тидір пай.

— Чарир,—тіпче паяғы кізі. Ам моол ханы пирғен петуғыңны ағылдыр.

Пай ол петухты ағылдырча. Паяғы кізі, петухты харасхы ибге киріп, аның мойнын, пазын хуруннаң сӱртклеп салған.

Че ам кіріңер,—тидір ол пайның чағынхыларына,—ундубаңар, пу олаңай петух нимес, моол чирінең килген петух. Оғыр анынь пазынаң сыйбазох, петух хысхыр сығар. Че, табырах кірглеңер, сол холнаң сыйбирға кирек.

Ам прайзы пірерлеп харасхы ибге кірглепчелер. Пай, хулаан сиргек тудып, тыңнапча. Петухтың тапсааны чоғыл. Пайның чағыннары, алны-кистіне чӧрееннері тооза кір пардылар, петух тапсабинча.

Примечание

"Тӧлкеӌі Петух" тіп нымах 1954 чылда М. Е. Кильчичаковтаң пазылған.