Тоғынып алған ахча

Материал из sostik.info
Версия от 08:26, 20 октября 2014; Admin (обсуждение | вклад)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Микей оолағасха ибде одырарға ирістіг полған. Кӱнӧрте прайзы тоғысха парғлабысча, че ол, тізең, ибде халча. Пабазы ырах чайлағда інектер хадарча, іӌезі андох інектер саапча. Камзар аӌазы хойлар хырығарға чӧрче. Хой хырыхчатхан туста орындағы пастыхтар тоғыс чох одырчатханнарны паза улуғ класстарда ӱгренчеткен олғаннарны хой хырых пирерге хығырӌаңнар. Микейнің аӌазы Камзар тоғыс класс тоос салған. Аннаңар андар чӧрче. Анаң оларға ахча пирӌең осхастар. Іди махтанған ағаа Камзар.

Микей ағаа атааннаан. Ол, хой хырығып пілӌең полза, ідӧк чӧрерӌік. Анаң ағаа ахча пирерӌіктер. Микей, маңат—маңат тоғынып, кӧн—кӧп ахча алып аларӌых. Ниме аларӌых ол? Ойнаӌахтар, тайнаӌаң саастар, конфеталар... Халған ахчазын паба—іӌезіне пирсрӌік.

Пір кӱн іди Микей, чалғызан халып, Камзар тогынчатхан орынзар парарға чарадыбысхан. Ол орын аал пазында полған. Микей нинӌе хати Камзардаң позын тоғысха хада алып алзын тіп сурынған. Че Камзар, син ам даа кічігзің тіп, аны аларға хынмаӌаң. Хайдаң ол кічіг! Тӧрт классха сыххан. Ам андар позы пар сыххан. Камзарға хырыстырарын пшзе дее, ӧчезіп парғап.

Чолда Тимка арғызы учурап парған.

— Син хайдар парирзың? — сурған ол.

— Хой хырығарға, — нандырған Микей.

— Син хой хырығып пілчезің ме? — ӱрӱкче арғызы.

— Чох, мин кӧрерге ле парчам, — тіпче Микей.

— Че, андағда хада парааң.

— Че, парааң.

Аннаң андар пар сыхтылар арғыстар. Парғаннар, парғаннар. Наа школа хыринӌа, иргі клуб сидені ӧтіре, чаада чат халғанчааӌыларға турғысхан хумартхы тастығ тӧңні азыра, солбырап ахчатхан сууӌах кизіре.

Мына ол хойлар хырыхчатхан улуғ кошара. Ізіг кӱн дее полза, анда кізілер хайынысханнар. Оолахтар кошара істіне кіргеннер. Анда чииттер паза улуғлар хой хырыхханнар. Оларның аразынӌа парчадып, Микей аӌазын кӧр таап алған. Ол ах тӱктіг хойны хырыхчатхан. Электричество кӱзінең тоғынчатхан машинка, тырлабинаң, халын тӱкті алча. Хой сым на чатча. Мындағ ізігде хысхы тоннығ ағаа аар полған полар. Ам истиин тартып чатча. Че мына аӌазы хырығарын тоозыбысты. Хылчаңнап, пуларны кӧр салған.

— Сірер мында ниме итчезер? — хатығ сурған ол.

— Кӧрерге килгебіс, — нандырган Микей.

— Итчең ниме чоғыл сірерге мында, — чабалланча Камзар. —Наныңар ибзер!

— Ползыннар ара, — чоохтаныбысхан ол туста хыринӌа парчатхан Сирток аға. Ол мында пастых полчатхан осхас. Анда—мында устап чӧрген. — Кӧрзіннер, хайди піс тоғынчабыс. Кирек полза, тӱк тазирға полыссыннар. Мына пу тӱкті тігізер апар салыңар.

Оолахтар аның чахиин ӧрчіліг толдырғаннар. Камзар наа ла хырых салған тӱкті олар, пыласхахнаң харбап, Сирток аға кӧзіткен орынзар маңзытнаң апарғаннар. Мында столлар турғаннар. Анда ағылған тӱкті, талластырып, арығлааннар. Анаң улуғ хапха ныхти пасханнар.

— О—о, піске хайдағ алыптар полызарға килгеннер! — ӧрчіліг чоохтанған Микей нименең хости чуртапчатхан Наста пиӌе. Ол мында тӱк арығлапчатхан хызыӌахтарнаң устап парчатхан.

Оолахтар, тӱктерін столға салып, сала маңзыри нандыра чӱгӱргеннер. Пазох ағыл килгеннер. Пазох парчалар, пазох ағылчалар. Пазох парчалар, пазох ағылчалар. Соонаң майығыбыстырлар. Пірее чирде одырыбызарға харасчалар.

— Ок, алыптар майых партырлар, — кӱлімзіреен, оларны кӧріп, Сирток аға. — Че, ам чидер, ибзер парыңар. Ойнаңар. Мына сірерге тоғынған ӱчӱн.

Сирток аға ізебінең он салковай чаӌынын сығар килген. Микейге пирген. Микей пастап туртуғып, че анаң алып алған. Тимканаң удур—тӧдір кӧрізіп, олар кошарадаң сала маңзыри сыхханнар. — Ниме алып аларбыс? — сурча Тимке чӱгӱрікте.

— Пірее конфета алай печенье, — гіпче Микей.

— Че, парааң магазинзер, ӧрінче Тимке.

Оолахтар кӧні магазинзер чӱгӱргеннер.