Таарғай ноға кӧні учуға чоғыл? — различия между версиями

Материал из sostik.info
Перейти к: навигация, поиск
(Новая страница: «Тізі Таарғай чыл сай тӧртер ле нымырха саладыр. Пасха хустарға кӧрзе, аның істі кӧйедір. …»)
 
м
 
Строка 20: Строка 20:
  
 
Ызығас, тізең, ағаа кӧріп, кӱлімсіреп саладыр.
 
Ызығас, тізең, ағаа кӧріп, кӱлімсіреп саладыр.
 +
=Примечание=
 +
'''"Таарғай ноға кӧні учуғар чоғыл"''' ''тіп нымах М. Е. Кильчичаковтаң пазылған.''
 
[[Категория:Народное творчество]]
 
[[Категория:Народное творчество]]

Текущая версия на 19:12, 31 августа 2014

Тізі Таарғай чыл сай тӧртер ле нымырха саладыр. Пасха хустарға кӧрзе, аның істі кӧйедір. Чабалғына Ызығас чылның онар пала сығарадыр. Ызығасха кӧріп, ол піди хомзынча:

— Чылдаң чылға чалаас тӧрт, Миннең кічіг мындағастар

Пизер алтылардаң туудырлар, Минің чылдаң чылға чалаас тӧрт.

Піди чуртаанӌа, чирге чалбайта тӱс парза артых полар,—тіпче.

Анапъ ол пулутха читіре ӧӧрлеп парып:

— Тасха тӱссем, талалим, пусха тӱссем, пузулим, тіп, ханаттарын чаба тудыбызып, чирге тас ла чіли, тӱс парир.

Чирге чидер-читпесте, хорыхханынаң:

— Чох, полбас, пол полбас,—тіп ханаттарын чаза тудыбысхан. Пазох пулут алтына учух парир:

—Тасха тӱссем, талалнм, пусха тӱссем, пузулим, —тіп.

Ол оңдайнаң Таарғай чирнең тигірнің аразыпда Пірде чоғар кӧдіріліп, пірде тӧбін тӱзіп, амға читіре порастан чӧрче.

Ызығас, тізең, ағаа кӧріп, кӱлімсіреп саладыр.

Примечание

"Таарғай ноға кӧні учуғар чоғыл" тіп нымах М. Е. Кильчичаковтаң пазылған.