Таартнаң пӱдӱрчӱн

Материал из sostik.info
Версия от 19:26, 31 августа 2014; Admin (обсуждение | вклад)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Ікі хус хазыра оғырлап алтырлар. Ам олар хазыраны иблеріне апарилар. Чолда оларға сас чир учурап партыр. Ол састы кизіп, париғаннарында, хазыра палғасха патып партыр.

— Тарт, тарт!—тіпче оларның пірсі.

— Пол полбас, пол полбас!—тіп тапсапча ікінӌізі. Ол ікі хус хазыраны амға читіре сығар полбин,

полған на саста хысхырысчалар. Оларның пірсі таарт тіп адалча, пірсін пӱдӱрчӱн тидірлер.

Примечание

"Таартнаң Пӱдӱрчӱн" тіп нымах 1952 чылда М. К. Добровтаң гіазылған. Институттың фондтарында пу нымахтың 1899 чылда Синявин аалда А. А. Ярилова пасхан варианты пар.