Суғ кизіре хазыңас

Материал из sostik.info
Перейти к: навигация, поиск

Ӧскен суғ хазында хазыңас. Аны ибіре аймах ағастар паза оттар ӧскеннер. Полғаны ла пос оңдайынӌа чуртаан. Уреннерін чайғаннар, тӧллерін ӧскіргеннер, тузы читсе, тыӌырабинаң, чирге аңдарылып, хуруӌаңнар.

Пірсінде ағастар махтаныс сыхханнар, кем иң кӧп туза пирче.

— Мин, одың полып, хатығ хысхыда кізілернің тураларын чылытчам, — суулаан парбах паза поғда тирек.

— А мин, а мин чыл сай кізілерге харалта пыс парған чистектерім пирчем, — сыбдыраан сала маңзыри хатығ салаалығ нытпағас нымырт.

— Мин дее сірердең хомай нимеспін, — ығыраан чӱс частығ тыт ағас. — Мин кізілерге тура пӱдірерге туза полчам.

Хазыңас ла сым полған. Ол ам даа чиит. Кізілерге туза иткелектеңер, махтанарға уйатхан. Пасха ағастар ағаа хатхырысханнар:

— Аның салааӌахтарынаң кізілер мылчада ла тузаланчалар!

Хазыңнар даа кӧп туза пирчелер, че пу хазыңас пуларнаң тартыспаан. Ол пос алынӌа ла сағын турған: хайдағ туза пирӌең кізілерге.

Іди нинӌе-де тус ирт парған. Суғ хазынзар пір оол пас килген. Ағаа суғ кизерге кирек полған. Че суғ, улуғ даа полбаза, тирең.

— Аарлығ тирек, пу суғ кизіре, тахта полып, чадыбыс, — сурынған оол тирек ағастаң. — Мин кӧӧленген хызымзар парчам, че чӱс пілбинчем. Полыс пир суғны кизерге.

— Я, сағаа, — суулаан поғда тирек. — Мин суғ кизіре чадыбыссам паза тур полбаспын. Сыхтығ пол парзам, мин одыңа даа чарабаспын.

— Абахай нымыртах, полыс пир мағаа тігі саринзар кизіп аларға, — айланған оол нымыртсар.

— Хайдағ эгоист кізізің син, — сала хазахтаан нытпағас нымырт. — Мин суға чадыбыссам, кізілер минің нымырттарымнаң паза нимістенместер нооза. Мин мында прай кізілерні тосхырып алардаңар сағыссырапчам, а син... ай-ай-ай!

— Тыт ағаң...

— Минзер айланма даа, — сала маңзыри ығыраан тыт ағас. — Мин Іди полған на кізінің алығын алған ползам, чӱс часха даа чит полбасчыхпын. Ол туста ниме-де тыӌыри тӱскен. Кӧрзелер, хазыңас сылағай сынынаң сууӌах кизіре чадыбысты. Салааӌахтары ла, ағыриина сыдазып, чайхалысчалар.

Оол ағырин кизіп алған суучахты. Чарға читкенде, хазыңасты алғыстаан:

— Алғыс сағаа, хазыңас. Мин синнеңер кӧӧленген хызыма чоохтап пирербін. Синнеңер сарыннар сарнирбын...