Суға тастаан тас

Материал из sostik.info
Версия от 13:48, 27 июля 2015; Admin (обсуждение | вклад)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Кічіг хырлас айының пастағы кӱннерінде Асхыстағы полиция пӧлиинзер пічік кірген. Анда Маргарита Викторовна Инкажаева чіт парғаннаңар пазыл парған. Пічікті аның іҷе-пабазы пасхан. Оларның чооғынаң Асхыстағы уголовнай істезіг тоғынҷылары піліп алғаннар: кічіг хырлас айының 3-ҷі кӱнінде 19 частығ Рита хыстары ибзер килерін мобильнай телефон пастыра искіртір, че ікі кӱн аның сағбазы чох полған. Рита Ағбандағы педколледжте 3-ҷі курста ӱгренчеткен полтыр. Іҷе-пабазы, хыстарынаң пірее хомай кирек пол парғанынаң хорығып, полицияа искіртірлер. Суға тастаан тас (чоох) Маргарита Инкажаева Асхыс аалда тӧреен, мындох ӧскен. Туралар кӧбізін ағастаң иділгеннер. Аалда пірее 6-7 муңҷа кізі чуртапча полар. Тимір чол саринаң кӧрзе, изі чох чирге тӧӧй пілдірҷең. Че халғанҷы чылларда аал уғаа табырах ӧсче. Мындағы чон удур-тӧдір прайзы даа таныс, аннаңар, хыстың чіт парғанын ис салып, Асхысча чоохтар тарап сыхханнар.

Полиция тоғынҷылары чіткен кізіні тілеп сых­ханнар. Ағбандағы ӧӧрезінең сурағ иткеннер. Вера Марушкина, Маргаританаң пір комнатада чуртапчатхан хыс, оларға искірген: «Субботада педколледжте ӱгреніс 14.30 часха теере полтыр. Аның соонаң олар, чахайахтар алып, чуртапчатхан общежитиезер килтірлер. 16.00 час тузында Рита Вераа электричкалығ ибзер, Асхыссар, парарын искіртір. Паза Рита кемнің-де тӧреен кӱніне парарға тимненчеткенін піліп алғаннар. Прайзы даа аның холында чахайахтар кӧртірлер. Ол хайдағ-да таныс ікі хызыҷахнаң хада тимір чол вокзалынзар парыбыстыр.

Полиция тоғынҷылары ол кӱн Асхыс саринзар электричкалығ нанған кізілерні тілеп сыхханнар. Ританың сомын кӧп кізілер чӧрчеткен орыннарда ілглеп салғаннар. Нинҷе-де кӱн пазынаң Асхыстаң ырах нимес аалда пір хысты таап алғаннар. Хыстың ады Надира Баскучакова полтыр. Ол ідӧк педколледжте 2-ҷі курста ӱгренчеттір. Кічіг хырлас айының 3-ҷі кӱнінде олар Ританаң паза пір таныс хыснаң электричкалығ Асхыс саринзар партырлар. Электропоезд вагоннарына кізі тығырама полтыр. Чолда эрістіг полбас ӱчӱн, хайдағ-да таныс паза таныс нимес оолларнаң хада чол тооза, карта ойнап, хатхы-кӱлкіде килтірлер. Тус табырах ирт партыр. Чертыковскай станцияда Надира тӱзібістір. Я, Ританың холында тіріг чахайахтар полтыр, пір таныс хыстың тӧреен кӱніне парарбын тіп чоохтаптыр ол. Надираны хада парарға чӧптептірӧк, че ол ынабиндыр. Надира ол хыстың чуртапчатхан чирін чоохтап пирген.

Хаҷан полиция тоғынҷылары ол хыстың туразынзар килгеннерінде, іҷе-пабазы Рита оларда полбаанын искіргеннер. Хыстарына 18 час толтыр, ӧӧрелері прайзы даа килтірлер, че Рита оларның аразында чох полған. Олар даа Рита чіт парғанын телевизор пастыра истірлер. Полиция тоғынҷылары вагонда хада килген оолларны тілеп сыхханнар. Пірее алтонҷа кізідең сурағ иткеннер, че полған киректі ілезіне сығарарға сидік полған. Пірдеезі Маргаританы кӧрбиндір. Хайдар кірген ни чиит хыс? Телефоны даа тапсабаан. Аның іҷе-пабазы, паза полбаанда, хамнарзар паза ухаанҷыларзар чӧр сыхханнар.

Полиция тоғынҷылары хыстың сомын «Раздольнай» тохтағда, Асхыс автовокзалында ілглеп салғаннар. «Асхыс чайааны» ТВ пастыра кӱннің сай искіріглер итчеткеннер. Хыс тіріг поларына 7-8 кӱн аразына ізеніс халбаан даа. Мобильнай телефоны ам даа сым полчатхан. Рита позының станциязынаң ырах парбасха кирек полған.

«Раздольнайда» даа аның тӱскенін кізілер кӧрбееннер. Ол кӱн иирде электропоездтең чон толдыра тӱстір. Чол хыринда пір ле автобус паза тӧрт-пис такси туртыр. «Раздольнайдаң» Асхысха теере пірее 2-3 километрҷе полар, аннаңар кӧп кізі аалзар чазағ парча.

Пуох туста Писхамҷыдаң ікі чааҷы тизібіскеннерінеңер искіргеннер. Прай чирде чааҷы патрульлары, полиция машиналары хадағда турчатханнар. Пірее кӱнде полиция тоғынҷылары паза хыстың туғаннары, изерістіре турыбызып, чағынғы арығларны, оймахтарны кӧрглеп чӧргеннер. Асхыстағы полиция пӧлиинің пастығы Александр Терентьевич Богаев істезігҷілерні тың хызааннаан, хомай тоғынчазар тіп.

Полиция тоғынҷылары, иртчеткен машиналарны, тохтадып, сыныхтааннар. Пірсінде олар Чебодаев иреннің машиназын тохтадыбысханнар. Полиция тоғынҷыларының сурығларына олар таныс нимес чааҷыларны кӧрбеебіс тееннер, че Оңхак аалдаң ырах ниместе, Ағбан суғ хазында, ікі кӱн мының алнында улуғ ӧрт кӧйгеннеңер чоохтааннар. Виталий Захарович хоза чоохтаан, анда палыхчыларның улуғ нимес отағы турча тіп. Полицейскайлар, оларны алғыстап, ол орынны кӧрерге парғаннар. Пилтір аалдаң сығара тулғорҷа парып, Оңхак аалдаң ырах ниместе от кӧйген чирні таап алғаннар. Отах тооза кӧй партыр, харғаларға тӧӧй хустар ибіре учух чӧрчеткеннер.

Істезігҷілер ибіре кӧрглеп сыхханнар. Лейте­нант Юрий Ошаров ырах ниместе адайны кӧр салған. Адайах пірее 50-60 метрҷе ырахта хара чирде ниме-де хасхлапчатхан. Полицейскайлар сала маңзыри андар пастырғаннар. Чағын парып, чочып таа парғаннар. Адай кізі холын сӧӧртепчеткен. Істезігҷілер аны пылап алғаннар. Суғ хазынзар тӱзіп, кӧй парған машинаны кӧр салғаннар. Ниикке чӧрҷең машина прай кӧй партыр. Нандыра парып, отах хыринда чирні хасханда, полицейскайлар ӧліг иренні таап алғаннар. Аның сӧӧгін моргсар экспертизаа ызыбысханнар. Иренні чітіг нименең, саап, ӧдіртірлер, анаң ӧртебістірлер. Соонаң, істезіглер идіп, ілезіне сығарғаннар: ирен Абазадағы таксист полтыр. Хараазын чолда ол таныс нимес ікі оолны одыртып алтыр. Олар Пилтір аалдаң наркоман ооллар полтырлар. Часхыда ла харибдең сыхханнар.

Маргаританы хатап тілирге киліскен.


Радион ТОПОЕВ