Сағыс паза кӧгіс

Материал из sostik.info
Перейти к: навигация, поиск

Гена оолах позының кӱзіне ле махтан чӧрӌең. Че тілнең нимес, а мунзурухтарынаң.

Пас парир хыринӌа хызыӌах, ол аның сазын тартыбысча. Хызыӌах ылғапча, а Гена хатхырча.

Чӱгӱр парир хости оолағас, Гена ағаа азағын тут пирче. Оолағас, тізең, харылып, тігі напли халча. Анаң, тур киліп, ырбайча. А Гена, тізең, ағаа кӧӧгісче. Сырайын ідӧк тутча.

Най махтанӌых, иртіре полча Гена. Кӱлӱкпін тіп кӱӌӱрлепче, кӱстігбіп тіп алӌаахча. Че прайзынаң артых ол Дима оолахты иреелепче. Дима, тӱреңмей ле оолах, очки кис чӧрче. Пасха олғаннар меспек тасхар сӱр чӧрчетселер, ол, книга алып, хығырып чадар. Школада палалар, ӱгретчі чооғын испин, сууласчатсалар, Дима иң алнындағы партада, матап ла истіп, одырар.

Пірсінде ӱгретчі кӧр салған, хайди переменада Гена коридордағы кӧзенек алнында турчатхан Диманың тигейінең сиртіп, аннаң андар пір дее ниме полбаан чіли пас парчатханын. Дима олох орнында, пазын тӧбін тӱзіріп, турған. Угретчі кӧрген, че ниме тапсабааи.

Анаң сан санаӌаң урокта Генаны досказар хығырған. Угретчі ағаа саннар хозарға, саннар ӱлирге чахыпча. Гена мелні тутхлапча, хайдағ сан пазарын пілбинче. Амды ӱгретчі Диманы хығырча. Саннар пӧгерге чоохтапча. Алып алған Дима мелні, саннарны тадырада пӧкче. Класстағы олғаннар, ахсыларын азып, исчелер, харахтарын тоӌырайта кӧрчелер.

Анаң пічіктер пасчаң урок полған. Ӱгретчі пазох хығырча Генаны, сӧстер пастыртча. Гена пічік пасча, полған на состе алӌаас итче. Ӱгретчі Диманы досказар хығырча. Пічіктер пазарға чоохтапча. Алып алған Дима мелні, сӧстерні прай орта тошлада пасча. Класстағы олғаннар сууласпин дее досказар харах тастапчалар.

Сизіиче Гена, олғаннар Димазар улуғлап кӧрчелер.

Ӱгретчі класста пас чӧрче, анаң Диманың иңнінең сапхлапча.

— Айдас, Дима, — махтапча ол. — Одыр орныңзар. Хыйғаң пар, че иңніліглерге пастыртпа, иртінӌектерге сиртлетпе.

Анаң Геназар айланған:

— Син дее одыр, Гена. Пастап пазыңнаң сағын чӧр, анаң кӧгіснең кӱрес.