Олғаннар хатхырысчалар

Материал из sostik.info
Версия от 18:38, 20 октября 2014; Admin (обсуждение | вклад)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Урок парча. ӱгретчі пір оолахха чоохтапчадыр:

— Микей, сині хайди ӱгренчеткеніңні пабаң пшген полза, аның састары чіке турыбызарӌыхтар.

— Чох, — нандырған оолах, — минің пабам андада ӧрін парарӌых.

— Ноға ӧрінерӌік?

— Аның тас пас нооза.

  • * *

Олғаннар тасхар ойнап парчалар. Ырах ииместе тӧгеде апсах кізі, оларны кӧріп, одырча. Мына пір оолах чӱгӱр парды андар.

— Ағаң, — тіпче ол, — синің тістерің пар ба? — Чомыл, палам, чоғыл, — нандырча апсах.

— Андағда минің прянигімні тут пир, мип кӧп нимес ойнап алим.

  • * *

Оолах пабазына узир алнында чазырхапча.

— Пабаң, мин синнең хада чадарға, — сурынча ол.

— Чох, — тіпче пабазы, — гіар позыңның орғаныңзар. Мағаа иргӧк турарға кирек. Тынанып алим, син, тізең, харығ поларзың.

— А-а, — ыыңнапча оолах, — мин харығ полчам, а ічем, синнең

хада узупчатса, харығ полбинча, я?

  • * *

Ирен аалӌа париған. Пір тура хыринда оолағас одырча, а хыринда адайах чӱгӱр чӧрче.

— Эй, синің адайың кізі ызырча ба? — сурапча тик нимес ирен.

— Чох, — нандырча оолах, — минің адайым кізі хаппинча. -Олох тусга адайах иреннің чодазынаң хапхан.

— Йу-йу-йу, — аахти тӱскен ол, — син адайың ызырбинча тібедің

ме?

— А пу минің адайым нимес, — кілебиндеече оолах.

  • * *

Пис часгығ оолағас іңезінзер чӱгӱр килген.

— Ічең, іӌең, мин маңатсым! — хысхырча ол.

— Ноға, палам?

— Боряаӌа пабамның стулына кнопкасалсалған,чемин,пабам

одыр париғанда, хазал парбазын тіп, стулын хыйа идібіскем.

+ + *

Уроктар наа ла пасталчатханда, ӱгретчі пір ӱгбереп парып одырған оолахха тіпчс:

— Син нимес сазың таранмин килдің? Мин синің тузында иртен сай таран сал чӧрӌеңмін.

— Аннаңар сірер ам тас пастығ пол паргазар ба? — нандырча оолах. Олғаннар садигінде. Тимка оолах азыранмин одырча.

— Син ноға чібинчезің, Тимка?—сурча воспитатель. — Маннай кашаа хынминчазың ма?

— Чох, кашаа хынчам, — нандырча Тимка, — че аны чирім килбинче.

  • * *

Муклай оолахтың паба-іӌезінзер хонӌых ипчі ааллап килген. Аалӌы кізі изеннескенде, Муклайның іӌезі оолағына тіпче:

— Муклайах, Катрин пиӌекті охсаныбыс.

— Охсанмаспын, — ирнін пурдайтча оолах.

— Ноға?

— Пабам аны киӌее охсанғанда, ол пабамны наахтаан.

  • * *

Аалзар ааллап килген Мирген оолах, ууӌазының периналығ паза кӧп подушкалығ орғанын кӧріп, ӱрӱкче:

— У-у, ууӌаның орғаны хайдағ симіс!

  • * *

Пір ирен пірее пис частығ оолахнаң хада сас хырыхчаң уссар кірділер. Ирен пурун сазын хырыхтырып алған.

— Оолағымны хырых турыңар, — тігіче ол. — Мин ӱр нимеске тамкы аларға пар килим. Анаң пір саңай саназыбызам.

Парикмахер ол оолағасты пір-ікі ле хырьгғыбысхан, анаң пабазьгн килерін сахтапча. Сахта-сахта, анзы, тізең, килбинче.

— Синің пабаң хаӌан килер? — сьгдаспин, сурған оолағасгаң.

— А, ол минің пабам нимес, — тіпче оолах.

— Ол кем андағда сағаа?

— Та, ол, мин тасхар ойнапчатханда, пас килген. Тикке сас

хырьгхтырып аларьгң килче бе теенде, мин пеер килгем.

  • * *

— Тимка, син пӱӱн туңмаӌағыңны пальгхтирға хада алып алзаң, — чоохтапча оолғыӌаана іӌезі. — Чох, — тоғырланча оолах, — киӌее мин аның ӱчӱн пір дее палых тут полбаам.

Пӱӱн ол сым на одырар. Суулабас.

— Аның ӱчӱн нимес чи. Ол кич,ее прай сомысханнарымны чібіскен.

  • * *

Муклай оолах, іӌезінең ниме ле полза сурап, аның тынына кірче.

— Іӌең, хыстар ирге парчатса, ноға аппағас кӧгенектер кисчелер? — сурча ол іӌезінең.

— Ах ӧң — ол кізінің часказыи, ӧрінізін таныхтапча, — чарытча іӌезі.

— Андағда ноға ооллар, ЗАГС-сар парчатса, хап-хара костюмнығ полчалар?