Наа клубты чидікпин сағыпчалар

Материал из sostik.info
Версия от 18:06, 30 июля 2015; Admin (обсуждение | вклад)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

10.06.2015 Хабарлар

Иргі тураны 1967 чылда хайдаң-да кӧзір килтірлер. Улуғ частығларның чооғынаң, аны Чыстығпай аалдаң ағылған осхастар. Анда ағас тоғынған кізілер пу тураны танып салғаннар ба хайдағ. Мында, тізең, аны клуб идібіскеннер. Іди Улуғ Арбыт аалда 1967 чылдаң сығара тур парир иргі тура, тузаланыстаң позыбинча.

НАА КЛУБТЫ ЧИДІКПИН САҒЫПЧАЛАР 2014 чылда, кічіг паза ыраххы аалларны хайраллир паза тилідер кӧстегліг программаа тӧстеніп, мында наа клуб пӱдірердеңер чарадығ алылған. Аны тоғысчылар пылтырох турғызыбысханнар, хырын чабысханнар. Амды істіндегі тоғыстар парча. Наа клуб иргізінің хыринда турча. Аннаңар Клара Ананьевна Тисперекова наа клуб хаҷан тимге сығарын сағып аларына чидікпинче. Позы чахсы пілче - аны пӱӱл кӱскӱзін тоғысха кирерге киректер. Прай материаллар читкіҷе полза.

Иргі клубта ол 15 чыл тоғын салды. Мындох аалдағы библиотека. Анда Ирина Алексеевна Сазанакова тоғынча. Клубтың хоос устағҷызы полча Алевтина Андреевна Сазанакова. Ол мында пос кӧңнінең ойыннар турғысчатханнарның кружогын апарча. Ідӧк кибелістер, баснялар чахсы хығырарға кӧніктірче. Чииттер аэробиканаң айғазарға, теелбектенерге чыылысчалар. Алевтина Андреевна прайзынаң айғазарға, полызығ пирерге маңнанча. Аалда андағ кізі хайди даа кирек, чуртас пір орында турбинча нооза.

Хайдағ даа халых-чарыдығлығ тоғысты ӧменең толдырарға харасчалар. Пірсі пірсіне полысча. Пірее танығлығ кӱн чағдапчатса, прай аал чуртағҷылары азах узында поладырлар. Пу тоғысты мин идербін, пасхазына піреезі чапсынзын теен чоохтар мында истілбинчелер. Аалдағы пасталығ школаның ӱгренҷілері дее хыйа турбинчалар, нинҷе кӱстері читкенҷе хайынысчалар, удур-тӧдір кӧӧктірісчелер.

- Пістің аалның чуртағҷылары хайдағ ынағ полчатханы пылтыр кӱскӱзін маңат кӧрінген, - чоохтапча клуб устағҷызы.

Андада Ағбанда ирткен Уртӱн тойы ӱлӱкӱнде Улуғ Арбыт аалның чуртағҷылары Сазанаковтар родын марыға сығарарға чаратханнар. Сах андох тимнегліг тоғыс пасталыбысхан. Хакасиядағы пасха родтар марыға хайди тимненгенін, хайдағ сурығларға ӧӧн хайығ айландырғанын піліп аларға киректелген. Хайда даа полза, культура тоғынҷылары удур-тӧдір полызысчалар. Аның алнындағы чылларда Таштып чирінең Карамашевтер, Аданаковтар родтары марығда араласхан полғаннар. Олар даа постары ла оңдайынҷа тимненмееннер, кемнердең-де кӧзідім алғаннар нооза.

- Аалдағы улуғ частығлар прайзының хайиинда полғаннар. Олар Сазанаковтар родынаңар, саблығ кізілерінеңер ниме пілчеткеннерін сағысха киргеннер. Чииттер пазарға ла маңнанминчатханнар, - родтар мариина тимненіс хайди парғанын сағысха кирче Клара Ананьевна.

Аалда культура кіні - клуб. Пір кізі дее тоғыр турбаан, хайдағ-да полызығ пирҷең не. Ағбанзар чӧріп, Уртӱн тойынаң сыйыхтығ айланғанда, улуғ арбыттағылар Сазанаковтар роды ӱчӱн матап ӧрініскеннер. Марыға тимнелген улуғ чаҷыннардағы танығлар тасталбааннар, хайраллалчалар, клубтың стенезінде хызыл парғаннар, прайзының хайиин тартчалар.

Ағбанда, тізең, пасхаҷыл тоғазығ полтыр. Сазанаковтар родының саблығ кізілерінің сомнарын кӧрглепчедіп, пір ирен ӧрін тее партыр. Ол сомда олаңай кӱресче спорт узы Михаил Сазанаковты танып салтыр, ағаа тоғазарға чараттыр. Аймах марығларға кӧп хати хада чӧрерге киліскенін, Миша нанҷызы хайдағ чиңістер тутчаң полғанын чоохтап пастабыстыр. Хаҷан ағаа Михаил Сазанаков, саайға кіріп, ӱреенін искіргенде, ол ирен пір дее киртінминчеткен одыр. Аның тілінде «Миша... Миша...» ла осхас.

Кічіг Арбыттағы ортымах школада ӱгренчеткен палалар тӧреен-ӧскен аалларында иртірілчеткен хынығ тоғазығларда, чалахай иирлерде ӧткін араласчалар, ойыннар турғысчалар.

- Клара Ананьевна, піс Ӧлең чазы аалзар ойын кӧзідерге чӧргенібісті ундутпаңар, - чоохха хозылча аалдағы библиотека тоғынҷызы Ирина Алексеевна Сазанакова.

- Сынап таа чи, хайди ундут салғам, - ӧрін тее партыр клуб устағҷызы.

Таштып аймааның культура управлениезі, тоғысты чахсыландырар ӱчӱн, мындағ чӧрім чуртасха кирерге чарадыбысхан. Пу хаҷан-да тузаланылған, че ундудыл парған оңдай. Пір аалдағы чайаачы ӧме, пасха аалзар парып, ойын турғысча. Пу кирекнең ӧӧнінде чииттер айғасчаңнар, хонҷых аалларзар чӧрҷеңнер. Андох спорт марығлары иртірілҷеңнер. Аймахтың культура управлениезі аны тоғыс планына кир салған, ааллардағы клуб устағҷылары жребий тартханнар. Улуғ Арбыт аал чуртағҷыларына Ӧлең чазызар парарға киліскен. Тимненіп алғаннар, чӧр килгеннер. Оларны анда чылығ удурлааннар. Хаҷан 4-ҷі класстың ӱгренҷізі Владик Сазанаков тахпахтар кӧглеп сыхханда, айа сабызы тохтабинчатхан. Улуғлар, тізең, оолағасты уламох кӧӧктіріп, оңнығ ӱӱктеспинчеткеннер, кічіг кӧгҷіні тың махтааннар.

- Амды оларны піссер килерін сағыпчабыс. Эк, наа клубты табырах таа тимге сығарыбысчаң ползалар, - аар тынча Клара Ананьевна. Наа клубты тузаланысха кирерін прайзы даа чидікпин сағыпча.

Автор : Анатолий Султреков