Мин аңнар кӧрерге

Материал из sostik.info
Перейти к: навигация, поиск

Иирзер аалда тылаас пол парған. Санча, Ладимир паза Толя чіт парғаннар. Иң пурун Ладимирнің іӌезі піл салған. Ол обед тузындох оолағын ибзер килерін сағаан. Ладимир аал аразынзар ӱр нимеске ойнирға парыбысчаң. Анаң ибзер азыранарға кил турған.

Пӱӱн обед тузында Ладимир килбеді. Іӌезі сахтаан-сахтаан, анаң тілеп парған. Пурун Санчаның ибінзер кірген. Олар хости чуртааннар.

— Изен, Пидоска! Ладимир сірерде бе?

— Изенӧк, Нака! Чоғыл ол мында. Санча даа кӧрінминче. Огород суғлирға кирек. Чоғыл, соолған. Анаң Ладимирнің іӌезі Толя нимезер парған. Оолағы анда чоғылох. Толя даа ибінде чох полған.

Ам улуғлары ӱрӱк сыхханнар. Аал аразынӌа тілеп пастааннар. Арғыстарынаң сурастырғлааннар. Пірдеезі кӧрбиндір. Хайдар парған палалар полӌаң? Кічіг олған ниместер, оорли ла парыбызарға. Он-он пір частығлар.

Іди ӱр тілирӌіктер, неке, читі частығ Тимка махтаныбыспаан полза.

— Мин пілчем, хайда олар, че чоохтабаспын, — теен ол.

— Хайда, хайда? — аныңзар пола тӱскеннер паба-іӌезі.

Оолах, оларны кӧріп, чочып гіарған. Анаң, тӱрче полып, ағырин

чоохтанған:

— Олар машинаа одырыбысханнар.

— Хайдағ машинаа?

— Та... пу кузовы чабых чи... будкалығ.

— Хайдар парғаннар?

— Ағбанзар... аңнар кӧрерге тіп.

— Хайдағ аңнар?!

— Та... Санча газетада хығырып алтыр. Ағбанда зоопарк тоғынча. «Парааңар кӧрерге», — теен ол. Городта аның тайызы чуртапча. Прайзы одырыбысханнар.

— Син халғазың, я?

— Мині, кічігзін тіп, албааннар, — сала ылғабинча оолах. — Пабаң, мин дее аңнар кӧрерге.

— Тохта, анаң...

Пабазы сах андох ол парыбысхан оолахтарның паба-іӌелеріне искірерге чӱгӱрген. Анаң улуғлар почтазар парғаннар. Почта пастыра Ағбан городтаң чоохтазыбысханнар. Андартын нандырығ килген: я, олғаннар мында. Санчаның тайызы Порис Петрович оларны танда иртен автобусха нандыра одыртыбызар.

Пір кӱн иртенінде чол хазында автобус тохтаӌаң орында кічиӌек Тимка паба-іӌезінең хада турғаннар. Олар Ағбанзар парчатхан автобусты сағааннар.