Махтанӌых хам

Материал из sostik.info
Перейти к: навигация, поиск

Пірсінде хам, ағырығ кізіде хамнап алып, ибінзер айланып одырған. Ағырығ кізі хамның соонда ӱреп парған, че хам хулаан даа хыймырат салбаан. Махтанӌых, кӧдірілчек, улархас хамда полча нооза. Чон оларны аарлапчатханнаңар чоохтирға хамнар тың хынадырлар. Ам даа пу хам аарлығ сыйых алғанына пос алнынӌа ӧрін парпр.

Іди чолӌа парчатхан хамға, ах сағаллығ кирі апсах учурап, изен, минді пирче.

— Хайда полдың?—тіп сурча апсах.

— Мында ырах нимес аалда, ағырчатхан кізее хам-нирға чӧргем,—тидір хам.

— Хайдағдыр ол кізі, оңдайланча ба?—тіп сурча апсах.

Апсахтың чооғын испечік полып, хам хайдағ тӧлег алғанын, хайдағ ас тамахгаң сыйлатханын паза аны хайдағ аарласнаң удурлааннарынаңар чоохтап сыххан.

— Кӧрдек ле пазымда хайдағ пӧріктір, иңнімде хайдағ тондыр...,—тіп махтанча хам.

Апсах, хамның махтанғанын истіп, сағалын сыйбап, ноо-да ниме сағынып, чазызар кӧріп одырча. Истіп, истіп алып:

— Син чонны хаңыртыпчатхан ӱчӱн хызыл пастығ тобырғы полып хатығ ағас соххлап чурта, позыңның кӱзіңнең азырал таапчат,—тіпче апсах.

Апсах іди тирінең, хам тобырғы полып, тайғазар учуғыбысхан. Азырал табарға тіп, хатығ ағас соххлап чӧрче. Аның хатығ тумзуғы аар тоғысха омас парғанда, хам астап ӧл чӧрібіскен.

Примечание

"Махтанӌых хам" тіп нымах 1954 чылда М. К. Добровтаң пазылған. Институттың фондтарында пу нымахтың 1899 ч. Синявин аалда А. А. Ярилова пасхан варианты пар.