Махтанӌых таңах

Материал из sostik.info
Версия от 17:20, 28 июля 2015; Admin (обсуждение | вклад)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Пірсінде пір кізінің хазаазында Ине хаснаң Ине ӧртек чоохтаза халғаннар. Чоохтаспааннар даа чи, кӧбізін хоптанысханнар. МАХТАНҶЫХ ТАҢАХ - Син, кума, сизіндің ме, - хаахтапча Ине ӧртек, - пістің ээлерібіс тігі Таңахха най паарсапчатханға тӧӧйлер.

- Кӧрчем чи ол Таңахты, - сыылап нандырча Ине хас. - Ээлерібіс тасхар хайын сыхсаларох, аны ла хығырчалар...

- Син, кума, сизіндің ме, - аннаң андар тапсап парча Ине ӧртек, - пістің ээлерібіс тігі Таңахтың нымырхаларын алып алчалар, пістинзер пір дее хайығ салбинчалар?

- Кӧрчем чи, - тіс аразынаң сыылап ӱндесче Ине хас. - Ізе пістің нымырхаларзар кӧр тее салбинчалар чізе. Чиркенчелер, таң.

- Иссең, кума, - чӧп пирді Ине ӧртек, - парып, сурап кӧрең ме. Ноға кізілер Таңах ла нымырхаларын чіпчелер, пістин, тізең, албинчалар.

- Параң даа, - ынапча Ине хас. - Мин дее ол нимені піліп аларға сағынчам. Ам олар Таңах уйазынзар чиде тӱстілер.

- Изен, абызын, піс синзер ааллап килдібіс, - ӧрчіліг икіпче пазын Ине ӧртек.

- Чоохта, Таңах, ноға синің нымырхаларыңны кізілер алчалар? Пістинзер кӧрбиндеечелер? - кӧнізінең ызылатча Ине хас.

- Кхо, кхо, кхо, - хатхырча Таңағас.

- Хайдағ сизігі чох хустарзар сірер. Піс, таңахтар, нымырха тууп алзабыс, аннаңар прай ибіркізіне хысхырчабыс. Кізілер, таңах хысхырчатса, пілчелер - таңах нымырха тууп алған. А сірер чи? Уйаларыңа толдыра нымырха тууп алчазар, ахсыларың чаап, сіс парып, одырчазар. Піреезі чағын пас килзе, ағаа тарынҷах сыылапчазар. Іди кем сірернің нымырхаларыңны алар! Реклама идерге кирек нооза! Іди чооғын тоосхан махтанҷых Таңах.