Карим аӌа — различия между версиями

Материал из sostik.info
Перейти к: навигация, поиск
м
Строка 4: Строка 4:
 
— Ӧзіп алзаң, поларзың, — кӱлінче Карим аӌазы.
 
— Ӧзіп алзаң, поларзың, — кӱлінче Карим аӌазы.
  
Иртен Сойан истіг ле узупчатхан. Кем—де аның чорғанын хыйа тартыбысхан. Оолағас харахтарын чадап ла асхан.
+
Иртен Сойан истіг ле узупчатхан. Кем-де аның чорғанын хыйа тартыбысхан. Оолағас харахтарын чадап ла асхан.
  
 
— Тур! Зарядка идербіс!
 
— Тур! Зарядка идербіс!
  
Карим аӌазы спортивнай кип—азах кизібістір. Орған хыринда турча.
+
Карим аӌазы спортивнай кип-зах кизібістір. Орған хыринда турча.
  
 
— Че, тур, тур! Чатпа! Солдат кізі хапчығай турча.
 
— Че, тур, тур! Чатпа! Солдат кізі хапчығай турча.
  
Сойан, ағырин—кӧӧлӌе хыймыранып, тонан сыххан.
+
Сойан, ағырин-кӧӧлӌе хыймыранып, тонан сыххан.
  
 
— Че, ам тасхар парааң! Чӱгӱрербіс!
 
— Че, ам тасхар парааң! Чӱгӱрербіс!

Версия 13:56, 23 октября 2014

Сойанның улуғ ӧрініс. Армиядаң Карим аӌазы айланған. Солдат кип-азахтығ, позы пӧзік. Пӧрігінде чылтыс хызарча, шинельде мархалары чылтырасча.

— Минің дее солдат поларым килче, — чоохтанча ӧрчіліг Сойан. Позы аӌазына чарбанча, аның пӧрігін кизерге харбанча. — Ӧзіп алзаң, поларзың, — кӱлінче Карим аӌазы.

Иртен Сойан истіг ле узупчатхан. Кем-де аның чорғанын хыйа тартыбысхан. Оолағас харахтарын чадап ла асхан.

— Тур! Зарядка идербіс!

Карим аӌазы спортивнай кип-зах кизібістір. Орған хыринда турча.

— Че, тур, тур! Чатпа! Солдат кізі хапчығай турча.

Сойан, ағырин-кӧӧлӌе хыймыранып, тонан сыххан.

— Че, ам тасхар парааң! Чӱгӱрербіс!

Сойан, аӌазын улуғлап, аның чооғын истіпче. Аӌазының соонӌа чӱгӱрче. Тасхар кӱскӱ. Сӧрӧн. Хыро чирні ағарта чаап салтыр.

— Соона халба! Чит мағаа!

Сойан аӌазына чидерге кӱстенче. Тыны хыстыхча, позы даа тирлеп пастабысхан. Олар іди, аал тастынзар чӱгӱр парып, арығзар читкеннер.

— Че, ам зарядка идербіс! — тіпче аӌазы.

Ам олар ағастар аразында зарядка ит сыхханнар. Кии ап—арығ. Пуларны кӧріп, саасханнар тыӌырасханнар. Сойан тын алынып алған. Уйғузы саңай ачыл парыбысхан. Зарядка идерге хынығ даа пілдірібіскен.

— Че, ам ибзер чӱгӱреең! — чахығ пирче Карим.

Ибзер ниик ле чӱгӱр килгеннер. Анаң олар тӧзектерін иптееннер, соох суғнаң чуунғаннар.

— Ам піс піди кӱннің сай зарядка идербіс! — тіпче Карим аӌазы. — Соонаң кӱстіг пол парарзың.

— Че, — тіп, ӧрчіліг нандырған Сойан.