Воробейнең харға — различия между версиями

Материал из sostik.info
Перейти к: навигация, поиск
м
 
Строка 12: Строка 12:
  
 
Хайди полза Воробейнің холынаң позып алып, Харға, пасха ағас пазына парып алып, Воробейні харғапча. Ол сыынаң Воробей амғы осхас кічиӌек пол партыр. Чон аразында чӧріп, ӱзігі чох тапсап чӧрче. Позының алнында чонға чахсы чӧп пирчем тіп сағын чӧредір...
 
Хайди полза Воробейнің холынаң позып алып, Харға, пасха ағас пазына парып алып, Воробейні харғапча. Ол сыынаң Воробей амғы осхас кічиӌек пол партыр. Чон аразында чӧріп, ӱзігі чох тапсап чӧрче. Позының алнында чонға чахсы чӧп пирчем тіп сағын чӧредір...
 +
=Примечание=
 +
'''"Воробейнең Харға"''' ''тіп нымах 1954 чылда 35 час-тығ М. Е. Кильчичаковтаң, сағай кізідең, пазылған. Пу нымахты ол позының пабазынаң паза тайызынаң искен полтыр. Сағамғы туста М. Е. Кильчичаков СССР-ның советскай пнсательлерінің союзының Хакасскай отделениезінің хачызы полча.''
 
[[Категория:Народное творчество]]
 
[[Категория:Народное творчество]]

Текущая версия на 19:10, 31 августа 2014

Хаӌан-хаӌанох полтыр. Ол туста Воробей Харға улиинӌа полған полтыр. Пірсінде Воробейнең Харға чоохтазып одырлар.

— Воробей нанӌы, мин чон аразында чуртаан полған ползам, оларға тың кӧп чахсы ниме чоохтап пирерӌікпін,—тіпче Харға.

Воробей сағын кӧріп:

— Хуруғ тіл—хоңалтах ӧдіксің син,—тіпче.—Ноо чахсы ниме чоохтнрӌыхсың? Син тапсап сыхсаңох, хайдағ пірее кпнек ле пол парадыр. Вот чон аразында мнн чуртаан ползам, кӧп хыйға чоохтар чоохтаза, мин чоохтап пирерӌікпін.

Сарызып, сарызып, удур-тӧдір азыс полбин, олар тудыс сыхханнар.

Воробей Харғаиың тамағынаң хаап алған, поо тутча. Аның ӱчӱн Харғаның ӱні харыл партыр, ол сыынаң Харға харлап чӧрче полтыр.

Хайди полза Воробейнің холынаң позып алып, Харға, пасха ағас пазына парып алып, Воробейні харғапча. Ол сыынаң Воробей амғы осхас кічиӌек пол партыр. Чон аразында чӧріп, ӱзігі чох тапсап чӧрче. Позының алнында чонға чахсы чӧп пирчем тіп сағын чӧредір...

Примечание

"Воробейнең Харға" тіп нымах 1954 чылда 35 час-тығ М. Е. Кильчичаковтаң, сағай кізідең, пазылған. Пу нымахты ол позының пабазынаң паза тайызынаң искен полтыр. Сағамғы туста М. Е. Кильчичаков СССР-ның советскай пнсательлерінің союзының Хакасскай отделениезінің хачызы полча.