Алғыс — различия между версиями

Материал из sostik.info
Перейти к: навигация, поиск
 
Строка 25: Строка 25:
 
Хаӌан даа чарытпас ӧрініс.<br/>
 
Хаӌан даа чарытпас ӧрініс.<br/>
 
[[Категория:Поэзия]]
 
[[Категория:Поэзия]]
 +
[[Категория:Литературные произведения]]
 
[[Категория:Майнашев Валерий Гаврилович]]
 
[[Категория:Майнашев Валерий Гаврилович]]

Текущая версия на 11:57, 1 июля 2014

Алғыс сағаа, чуртазым минің!
Хайдағ даа ползаң - олох пости.
Чир ӱстӱнде амыр чуртапчам мин
Пасха чир-суғӌыларымнаң хости.
Аннаң артых ӱлӱс кілебинчем,
Кӧк ырахтарзар мин кӧгліг кӧрчем.
Чут кӱннерге тың кілебинчем,
Аяс кӱн поларына ізенчем.
Чӱреем аптапча чир сілии:
Таң алны, ағастар, хара суғлар.
Чуубысчалар наңмыр ла чіли,
Кізілернің дее істін олар.
Парчан хыймыраан-хычаанға
Хайран позыӌаам тың аяпчам,
Тузы читпин парыбысханнарға
Чораа нимес кӧбӧк ылғапчам.
Пу чирде розалар, хазалӌыхтар,
Пір кӱн алтында тӧріп, чуртапча.
Кізілерде пар чахсы, чабаллар,
Оларның харбазии - чуртас полча.
Алғыс сағаа, чуртазым минің!
Тооза чобағларыма алғыс!
Чобағ ачиин пілбес кізіні
Хаӌан даа чарытпас ӧрініс.