Абанаң кӧрік — различия между версиями

Материал из sostik.info
Перейти к: навигация, поиск
(Новая страница: «Пірсінде Абанаң Кӧрік март айда нинӌе кӱн полчатханнаңар сарыс идібістірлер. — Отыс, от…»)
 
м
 
Строка 10: Строка 10:
  
 
Ол сыынаң Кӧріктің арғазы сал пол парған. Че андағ даа полза, март айда 31 кӱн халған. Аниаңар март ай кӧрік айы тіп адал партыр.
 
Ол сыынаң Кӧріктің арғазы сал пол парған. Че андағ даа полза, март айда 31 кӱн халған. Аниаңар март ай кӧрік айы тіп адал партыр.
 +
=Примечание=
 +
'''"Абанаң Кӧрік"''' ''тіп нымах 1946 чылда Бурнаков Сатаңнаң пазылған. Институттың фондтарында пу нымахтың 1899 чылда Синявин аалда А. А. Яриловапасхан варианты пар. Пу нымахтың сюжедінең В. Бианки писатель тузаланған. "Рассказы и сказки" тіп сборнпкті кӧр.М., 1954 ч., 157стр.- "Кузяр", — бурундук и Инойка—"медведь".''
 
[[Категория:Народное творчество]]
 
[[Категория:Народное творчество]]

Текущая версия на 19:26, 31 августа 2014

Пірсінде Абанаң Кӧрік март айда нинӌе кӱн полчатханнаңар сарыс идібістірлер.

— Отыс, отыс кӱн! — тіп хысхырча Аба.

— Чох, отыс пір кӱн,—тіпче Кӧрік.

Март айда 31 кӱн поларына Аба уғаа тың хынминчатхан—отыс пір ползох, Абаа інінде пір кӱн артых чадарга килісче. Аның ӱчӱн тарыныбызып, Кӧріктің ніткезінең хапхан.

Кӧрік, Абаның холынаң позып аларға тіп, кӱс иткенде, Аба тырғахтарынаң Кӧріктің арғазын хузуриина читіре чара тартыбысхан.

Ол сыынаң Кӧріктің арғазы сал пол парған. Че андағ даа полза, март айда 31 кӱн халған. Аниаңар март ай кӧрік айы тіп адал партыр.

Примечание

"Абанаң Кӧрік" тіп нымах 1946 чылда Бурнаков Сатаңнаң пазылған. Институттың фондтарында пу нымахтың 1899 чылда Синявин аалда А. А. Яриловапасхан варианты пар. Пу нымахтың сюжедінең В. Бианки писатель тузаланған. "Рассказы и сказки" тіп сборнпкті кӧр.М., 1954 ч., 157стр.- "Кузяр", — бурундук и Инойка—"медведь".