Ікі харындас (1)

Материал из sostik.info
Перейти к: навигация, поиск

Iкі харындас чуртаптырлар. Оларның пірсі пай, пірсі чох-чоос полтыр. Пірсінде пай харындазы чох-чоос харындазынзар киліп:

— Син маға чалланып, тоғын пир,— тіпче. —Пір кӱн тоғынған ӱчӱн пір хап ас пирем.

— Чарайза,— тидір чох-чоос харындазы. Парып, пір кӱн тоғынып, иирде чалына килді.

— Кӱн тоозыл парды, маға саназығ пир,— тіпче.

— Чох, кӱн ам даа тоозылбаан, кӱннің пір кічіг харындазы пар — ай, кӧрчезің ме тігіне,— тіп, пай харындазы тигірде наа сыххан айға кӧзітче.— Ам даа тоғынарға кирек. Ай кір парза, килерзің.

Чох харындазы пазох хараа тооза, ай кіргенӌе тоғынған.

Анаң ол, кӱн сығар алнында ибзер киліп, хап алып алған. Хаптың тӱбін чара кизібізіп, уластыра паза пір хап тігіп алып, пай харындазынаң саназарға парды.

Пай харындазы, мыны кӧр салып, чох-чоос харындазынаң сурча:

— Синің ікі хап па хайдағ?— тіп.

— Кӱннің кічіг харындазы пар полчатханда, хаптың даа кічіг харындазы ноға полбас?— тіп нандырча чох-чоос харындазы.

Ниме итсін зе пай харындазы, сӱменең чиңдір салғанда, ікі хап азын пир саларға киліс парған.