Ікі харындас (1) — различия между версиями

Материал из sostik.info
Перейти к: навигация, поиск
м
м
 
Строка 20: Строка 20:
  
 
Ниме итсін зе пай харындазы, сӱменең чиңдір салғанда, ікі хап азын пир саларға киліс парған.
 
Ниме итсін зе пай харындазы, сӱменең чиңдір салғанда, ікі хап азын пир саларға киліс парған.
 
+
=Примечание=
 +
'''"Ікі харындас"''' ''тіп нымах 1947 чылда Асхыс райо-нында, Ойдановтар аалында А. Ултургашев теен пилтір кізідең пазылған. Пастап орыс тілінең "Красноярский рабочпй" тіп гдзетаның 253 №, 25/Х—1953 чылда "Кӧйтік харындас" тіп аттығ сыххан. Пу нымах орыс варианттарыпа чағын. "Волжский фольклор" тіп сборникте "Мешков брат" тіп нымахты кӧр. М., 1937 чыл, 60 стр.''
 
[[Категория:Народное творчество]]
 
[[Категория:Народное творчество]]

Текущая версия на 12:24, 30 августа 2014

Iкі харындас чуртаптырлар. Оларның пірсі пай, пірсі чох-чоос полтыр. Пірсінде пай харындазы чох-чоос харындазынзар киліп:

— Син маға чалланып, тоғын пир,— тіпче. —Пір кӱн тоғынған ӱчӱн пір хап ас пирем.

— Чарайза,— тидір чох-чоос харындазы. Парып, пір кӱн тоғынып, иирде чалына килді.

— Кӱн тоозыл парды, маға саназығ пир,— тіпче.

— Чох, кӱн ам даа тоозылбаан, кӱннің пір кічіг харындазы пар — ай, кӧрчезің ме тігіне,— тіп, пай харындазы тигірде наа сыххан айға кӧзітче.— Ам даа тоғынарға кирек. Ай кір парза, килерзің.

Чох харындазы пазох хараа тооза, ай кіргенӌе тоғынған.

Анаң ол, кӱн сығар алнында ибзер киліп, хап алып алған. Хаптың тӱбін чара кизібізіп, уластыра паза пір хап тігіп алып, пай харындазынаң саназарға парды.

Пай харындазы, мыны кӧр салып, чох-чоос харындазынаң сурча:

— Синің ікі хап па хайдағ?— тіп.

— Кӱннің кічіг харындазы пар полчатханда, хаптың даа кічіг харындазы ноға полбас?— тіп нандырча чох-чоос харындазы.

Ниме итсін зе пай харындазы, сӱменең чиңдір салғанда, ікі хап азын пир саларға киліс парған.

Примечание

"Ікі харындас" тіп нымах 1947 чылда Асхыс райо-нында, Ойдановтар аалында А. Ултургашев теен пилтір кізідең пазылған. Пастап орыс тілінең "Красноярский рабочпй" тіп гдзетаның 253 №, 25/Х—1953 чылда "Кӧйтік харындас" тіп аттығ сыххан. Пу нымах орыс варианттарыпа чағын. "Волжский фольклор" тіп сборникте "Мешков брат" тіп нымахты кӧр. М., 1937 чыл, 60 стр.