Хазиненең килін

Материал из sostik.info
Перейти к: навигация, поиск

Пір иней оолғына ипчі ал пирген полтыр. Наа палалар ас па, ӱр бе чуртап парилар. Инейектің киліні чиит кізі иргі кибірлерні чахсы пілбинче. Аны кӧріп хазинезі ӱгретче:

— Тигірні адаба, чирні дее адаба. Іди синің хастыларың адалӌаңнар. Хой, пӱӱр, ӧскен тал хастыларыңох ады. Саға оларны адирға чарабас,—тіп ӱгретче.

Пірсінде киліні, таллар аразында пӱӱр хой тутчатханын кӧр салып, хазинезіне хысхырча:

— Кӧгергеннің алтында, Кӧлбейгеннің ӱстӱнде, Сарбах-сурбахтың аразында Мамыӌах мумыӌахты тутча,—тіп.

Чон истіп, аның ниме теенін піл полбинчалар. Хайди полза піліп алып, ойлас килзелер, пӱӱр хойларын тооза тутхлап салтыр.

Хазинезі, ойлап киліп, хырысхлапча килінін:

— Кӧнізінең ноға сӧлебеезің: пӱӱр хой тутча тіп,— тидір.

— Син позыңох ӱгретпеезің ме зе тигірні (кӧгергенні), чирні дее (кӧлбейгенні), талны даа (сарбах-сурбахты), пӱӱрні дее (мамыӌахты), хойны даа (мумыӌахты) адабассың тіп,—нандырча киліні.

Хазинезі ам на пілінче позының прозын.