Кӧгілбей алтын чылтыс

Материал из sostik.info
Перейти к: навигация, поиск

Минің чӱреемде сарналбаан сӧстер,
Сіннеңер, сіннеңер.
Минің паарымда кӧрілбеен алтын тӱстер,
Сіннеңер, сіннеңер.
Ханаттарым ӧскіріп, мин сінзері учухчам,
Учухчам, учухчам.
Кӧгілбей, алтын чылтыс, худымны мин кӧзітчем,
Сурынчам, сурынчам.

Кӧгілбей, алтын чылтыс, ағырығ чӱреемні ис,
Хара пулут ӧтіре, минің хынысты имне.
Кӧгілбей, алтын чылтыс, чуртас чолымны кӧртіс,
Кӱн сустарға чалтанма, мині кӱнӧрте тастаба.

Ханым хайнапча синнең хости ползам,
Прай чирде синің омаң.
Пазым айланча синзері кӧр турзам,
Учухча минің чӱреем.
Ханаттарым ӧскіріп, мин синзері учухчам,
Учухчам, учухчам.
Кӧгілбей, алтын чылтыс, худымны мин кӧзітчам,
Cурынчам, сурынчам.