Ікі нанӌы

Материал из sostik.info
Перейти к: навигация, поиск

Ікі чиит оол, улуғ нанӌы полып, чуртаптырлар. Пірсін Адыӌах тіп адаӌаң полтырлар, пірсін, тізең, Кечӧк тіп. Удур-тӧдір олар хыныс чӧрӌеңнер, удур-тӧдір турызып, хабырғадаң хайыс чӧрерге аасхыныс сал-ғаннар.

— Минің пабам уғаа тідім полған, мин ағаох тӧйбін. Саға, Кечӧк, минінең хада хара даа тайғаӌа чӧрерге хорғыстығ полбас, —тіп удаа чоохтан чӧрӌең Адычах.

Кечӧк арғызын, табыс-тубыс чох истіп, аның чоохтаан чооғын сағыста тут чӧрӌең.

Пір хати, олар тайғаӌа парчатханнарында, оларға удур аба сых килген. Кизін азахтарына турып алып хысхыр сыххан.

Адыӌах, абаны кӧр салып, нанӌызына пір дее ниме чоохтабин, ағас ӱстӱне сығып алған. Кечӧк абаны кинетін кӧр салған, ағас ӱстӱне сығарға маңнанмин, ол аңдарыл парып ӧлеечік полыбысхан.

Аба, аның хырина киліп, ибіре чыстағлап алып, аны ӧліг тіп сағын салған полар чи, позының чолынча тайғазарох чӧрібіскен.

Аба парыбысханда, Адыӌах, ағас ӱстӱнең тӱзіп алып, нанӌызынаң сурча:

— Синнең аба чоохтасты ба?

— Чоохтасхан. — Ниме тіпче ол саға?

— Син, Кеӌӧк, ағас ӱстӱне тииннең дее табырах сыхчатхан паза позының на тынынаңар сағьісырап-чатхан арғыснаң хада хаӌан даа тайғаа чӧрбе,—теен.

Аннаң пеер хакастарның мындағ чоох кипке кір-ғен полтыр: "Обал чохта нанӌыны піл полбассың, хыял чохта хонӌыхты піл полбассың".

Примечание

"Ікі нанӌы" тіп нымах 1952 чылда М. К. Добровтаң пазылған. Пу нымахтың Н. Ф. Катанов пасхан варианты пар. "Образцы народной литературы тюркских племён" тіп тоғысты кӧр. СПБ, 1907 ч., 385 №, 208 стр. паза "Сказки народов Сибири" тіп сборникті. Ново-сибирск, 1949 чыл, 27 стр. Л. Н. Толстойның олох сюжетке пазылған "Ікі нанӌы" тіп басня пар.