Корпус текстов

НазваниеКарим аӌа
Название (перевод)Брат Карим
Полное наименованиеКарим аӌа (Брат Карим) Топоев Илья Петрович
Тэги#Топоев
АвторТопоев Илья Петрович
ЖанрАвторская проза

Карим аӌа

     Сойанның улуғ ӧрініс. Армиядаң Карим аӌазы айланған. Солдат кип-азахтығ, позы пӧзік. Пӧрігінде чылтыс хызарча, шинельде мархалары чылтырасча.

     — Минің дее солдат поларым килче, — чоохтанча ӧрчіліг Сойан.

     Позы аӌазына чарбанча, аның пӧрігін кизерге харбанча.

     — Ӧзіп алзаң, поларзың, — кӱлінче Карим аӌазы.

     Иртен Сойан истіг ле узупчатхан. Кем-де аның чорғанын хыйа тартыбысхан. Оолағас харахтарын чадап ла асхан.

     — Тур! Зарядка идербіс!

     Карим аӌазы спортивнай кип-зах кизібістір. Орған хыринда турча.

     — Че, тур, тур! Чатпа!

     Солдат кізі хапчығай турча. Сойан, ағырин-кӧӧлӌе хыймыранып, тонан сыххан.

     — Че, ам тасхар парааң! Чӱгӱрербіс!

     Сойан, аӌазын улуғлап, аның чооғын истіпче. Аӌазының соонӌа чӱгӱрче. Тасхар кӱскӱ. Сӧрӧн. Хыро чирні ағарта чаап салтыр.

     — Соона халба! Чит мағаа!

     Сойан аӌазына чидерге кӱстенче. Тыны хыстыхча, позы даа тирлеп пастабысхан. Олар іди, аал тастынзар чӱгӱр парып, арығзар читкеннер.

     — Че, ам зарядка идербіс! — тіпче аӌазы.

     Ам олар ағастар аразында зарядка ит сыхханнар. Кии ап-арығ. Пуларны кӧріп, саасханнар тыӌырасханнар. Сойан тың алынып алған. Уйғузы саңай ачыл парыбысхан. Зарядка идерге хынығ даа пілдірібіскен.

     — Че, ам ибзер чӱгӱреең! — чахығ пирче Карим.

     Ибзер ниик ле чӱгӱр килгеннер. Анаң олар тӧзектерін иптееннер, соох суғнаң чуунғаннар.

     — Ам піс піди кӱннің сай зарядка идербіс! — тіпче Карим аӌазы.

     — Соонаң кӱстіг пол парарзың.

     — Че, — тіп, ӧрчіліг нандырған Сойан.