Корпус текстов

НазваниеЧиит хайӌы
Название (перевод)Молодой хайджи
Полное наименованиеЧиит хайӌы
ИсточникХығырӌаң кинде. 2 кл.: тиксi ӱгредiг учреждениелерге учебник. Литературное чтение. 2 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / А. Н. Балгазина. – Ағбан: Хакас книга издательствозы, 2013. – 184 с.: хоос. ISВN 978-5-7091-0627-7
ЖанрУчебные тексты

Чиит хайӌы

     Ирткен кӱскӱскӱде городтағы Культура туразы тығырама полған. Залға кічіг оолағастың хайы истіле тӱскен. Хорлап ахчатхан хара сууӌахтың чарых ыры полған ол. Ол, чатханның кӧӧн тың даа тударға кӱстенмин, позы позына хайлапчатхан чіли пілдірген:

     Адам чирі тӧреен чирім,

     Алтын даа салза, пирбес чир...

     Маңзырабин, иптіг ле позытча ӱнін. Че ӱні залға толдыра чайылча. Кемдір ол? Кемнің палазы? Харағастары пыс парған нымырт осхас. Пiр дее кізі пілбинче. Че прайзы, аныңзар кӧріп, кӱлінче. Кізілернің чӱреенде чарых от, ізеніс, киртініс. Ол Майнагашев оолағас.

     Суғ чіли, соол парбинча чонның таланттары. Парлар олар. Полған чахсы кибірлерібісті чуртасха хатап кирчебіс. Хоости чоохтаза, піс часхыдағы наа ла пӱрленчеткен пай хазыңа тӧӧйбіс. Ол пай хазың, хуруп парбин, хойығ салаалығ халбах пӱрлернең ойнап, сіліг, поғдархастығ, хазыр чиллерге сала даа кілебин, турарына киртінчем.

36-37