Корпус текстов

НазваниеТағ кізілері
Название (перевод)Горные люди
Полное наименованиеТағ кізілері
Дополнительная информацияЕсть перевод

Тағ кізілері

     Ӱӱн тағ, Ӱӱн тағ. Ол тағ кізізі ӧл парза, олардың тура піди ит салған, аны ол турада чатыр саларлар. Ипчізі ӧл парза, хызы даа ӧл парза, ол чадар анда, ол турада. Анаң аны кӧрчелер. Ханӌа, может, ӱс ай чадар ол. Прай нимезін анда апар салчалар, кип-азағын нимезі. Ирі полза, ирі кӧрче аны. Анаң ол соонаң оңарын килче. Пудурғы ӧл парған кізі. Міне тағ андағ полӌең. Тағ хайдардаа хорғыстығ ниме. Таға тилем чарабанче. Аны пілбинчелер.

     Анаң ол оңарын килзе, аны азырапчилер идох. Ирі ниме кир пирче. А ол ипчі паза ирінің чуртына хаӌан даа кірбинче. Ибізіне кірбинче. Ол ла турада чуртапча. Ам пу ирі хат алар аның, хат алче. А хат алче ол ӱребеен кізідең. Ипчізі ӱреп парған аның, а ипчізі кізее парарох, ӱреенох кізее парча. А идох, ниме, хайдадары ағаа тыхтап пирчелер, пір дее хыйыхтабинчелер. А ирепчі,ирі новый хат ал салза, ипчізінзер кірчелер, тооза итчелер ипчізінің нимезін, арлапчелер, азырапчелер. Позы арланмохче соонаң. Аирге парыбысса, парыбысча, чурты тур халча аның мында. А пудурғы кізі и ол ипчі чуртапча. Мыне пу тағ кізізі. Ӱн тағ. Ол хат албас пір дее, ипчізі ӱребеенде.

     Ипчізі ӱреп парза, анаң ӱреп парғанда, хат алче. А піди тағ кізілері чарылыспаӌаң ниме, нізе. Хадалар олар, аннаң на кирирлер, хат хоспастар, хат сохпастар. Ӏди киріпче олар. Анаң, ол ипчі ирге парыбысса, аманың туразы тур халар, может пазох, палазы пар полза, палазы ӱреп парар. Олох турада чатче. Оларның кірес ағызы чоғыл. А кірестіг кізілер олар.

     Ам мындабын. Ам мында чуртапчинда, пастап, иң не ле пастағызын, пу Абдакей полар, туңмам полар. Турада одырча. Ниме час салтырбын, анда одырчаттырбын. Анда одырчатханда, пір кізі кір килген. Ам аны матап ла кӧрчем. Матап кӧрчедіп,тоғылах ла пастығ кізі, чоон арах кізі, хайдар даа иптіг кізі, а кӧміскілерінге чачын чапсыр салтыр. Ам тағ кізізі полар, тіп, сағынчам. Мин чоохтанманчем. А кірезі, узун кірес, цепьтіг, а тигілик крес. Тигілик кірезі кӧзе ле кӧрчем, кип-азағы кӧзе ле. Хайдар даа иптіг кізі, полнай кізі. Ам ол кізі…

     Мин ол кізіні кірестідім ам: «Син маңат кізі поларзың», —тіп. Ол кізі мигее сілектенібіскен, сілектенче. (— А ол сілектенчеткені хайдағ сӧс ол? Хайди полғаны по-хакасски? Чағын пасча ба?

     — Ноо кізіні піди сілектенче, нізе, кізі піди кізі иде, кланяться полза, чи.

     — А.

     — Мыне ол ол.)

     Анаң ол мигее ахча пирген. Ам нимес. Илееде пол парды. Аны чоохтабаам мин. Саңай ӱзӱрдең чачыны.

     — Чӱзердең ме?

     — Ӱзӱрдең. — Ӱзӱрдең ме? — Иргі ахчадаң пирген, ам нимес. Салковай сазыны, салковай теен чирде тӱс парғанда, хатабох алып алып, ізебіме сух салғам. Аны пиргем. Анаң соонаң парғам.

     Ам ікінӌізін ӱр ниместе. Ӱр ниместе ол кізі килді ам. Аммында чатчем.

     — Мында ба?

     — Я.

     — Примерно нинӌе чылларда?

     — Чыл, тохта. Ӏкі ле чыл, ікі чыл.

     — Тоғызон алты чылда, я?

     — Тоғызон алты чылда полар. Ӏкі чыл ла пол парды. Ам киліп алып, ӱн позым міне чатчем орғанда.

     (— Ой, интересно как!)

     —Пілес арах. Мында хорыхпинчам, мында турыбыстым ам.

     Мында турыбысханда, пістің мында Мариӌек тіп ипчі пар. Ол мигее хынминча, сӧклепче мині. Мында чуртапче. А ол аны хайдаң пілче? Ол піди тіпче ол кізі. А камак хайдадар кӧп. Мин тамах ал салчам, таңах азырапчам. Камак нызыраслача. Ам паламзары параға сағынчам полызыға. Камак, тігі, кӱске ағыли пир меге, тіп. Ол килбинче, килбинче, ам камак най ла кӧп. Ам мында турча. Ол кізі піди тіпче: «Синің камактарыңны, — тидір, —Мариӌексер сӱрібістім», — тіпче. Ам мегее чоохтапча. А кӧрзем, олох кізі. Сизінчем. А пір дее ниме чоохтанманчам. Олар постары чоохтапча. Паза, тіпче, чаблах сығар салған полғам. Часхыда полтыр ораа саларға. Ӱрен чаблағы. Мында, пу орған алтыларында сух салчам.

     Анаң піди тіпче: «Синің чаблағыңны, — тидір, — чызыбас итсалдым», — тидір. Ам мерге піди чоохтапча: «Чызыбас ит салдым», — тидір. А чаблағым учаан полған. Ам най ла хорыхчам, тооза чызып парған полар чаблах. Мин хорыхчатхам, чызыбас ит салдым. Ам чаблах салчебіс. Онаң пір ле мында чаблах сыххан, пір дее чызыбандыр. А орған алтым ап-парығ ла. Тооза сағаллан партыр чаблах. А чаблағым хайдадар сыххан! Ам нойма: «Кирек полза, — тидір, — от сапчаң тирің полза, от сапчаң тиріңні сығарпирербіс», — тіпчелер.

     Ам, ниме, тіпче:

     — Чаблағың ме? Ам ой пір дее кізінің піди сыхпаан.

     А мин пір чӱс он ӱс хап ур салғам. Пір кӧнек тее сатхалахпын. Мына аннаңар азых. Анда ур салғам чаблахты.

     Ам ӱр ниместе ам мынаң пазох пілерге итчем. Ӱр ниместе пазох пу оолды иткеннер араға іспес иде. Ам араға іспес иде иткенде, ам киӌее сах килген мында, алнындағы кӱннең пӱӱн-таңдала іспезе, іспес тіпчелер, іскелек тіпчелер. Ам кірбеді пӱӱн. Олох кізілер идібіскен аны. А олар идер. Олар я, тағ кізізі кізіні пір дее ӱдірбинче. Ам син, пірее ниме хомай, мин хомай, мегее полысчелер, матап полысчелер. Ам мині пірее ниме хомай кізі итсе, ол кізее хынминчелер.

     Ам мин, мині сӧклеен кізіні, олар одыртып саларлар: «Одыр,одыр мында». Он даа кізіні одыртып саларлар. Ол кізі сым одырча. Анаң олар аны чир алтына кирібісчелер. Синің тураңны килкімге дее кирібізерлер. Пір дее кізіні ӧдірбинчелер. А паза чир алтына кирібіссе, ол кізі чох полар. Хайдаң полар ол паза, чир алтынакирібіссе? Андағ кізілер ол. Но сіліг кізілер. А кізінең тудыспинче олар, кізінең хырыспинчалар. Піди идібісчелер. Оларның ол тоғыстары. Кізіні олар, ниме, тігі, кізее хомай итпинчелер. Паза олардың чахсылары, ну чахсы полбин хайтчаң андағ кізілер.

Горные люди

     Юньтаг, Юньтаг. Если этот горный человек умрёт, у них дом вот так сделан, его в этом доме кладут. Если его жена умирает, его дочь умирает — она там будет лежать, в этом доме. Потом за ней смотрят. Сколько, (может) три месяца, пролежит там. Все её [вещи] туда относят, всю её одежду. Если муж есть, то муж смотрит за ней. Потом она позже приходит в себя. Тот умерший человек. Вот гора какая бывает. Гора — это что-то очень страшное. В горы просто так [ходить] не принято. Об этом не знают.

     Потом, когда она приходит в себя, её кормят так же. Её муж всё приносит. А эта женщина больше в чурт своего мужа никогда не входит. В свой дом не входит Только в этом доме живёт. Теперь этот её муж женится, жену берёт. А жену берёт из неумерших людей. Жена у него умерла, а жена тоже замуж пойдёт, тоже за умершего идёт А её так же, это, хорошо собирают, нисколько не обделяют. А муж с женой, если муж новую жену берёт, к своей жене заходит, всю женскую работу делают, убирают, кормят Сама [она] тоже прибирается потом. А если замуж выйдет, то уходит, её чурт остаётся здесь. А тот человек и та женщина живут Вот это горный человек. Юньтаг Он не женится до тех пор, пока его жена не умрёт.

     Когда его жена умрёт, потом, когда умрёт, он жену берёт. А так горные люди не расстаются. Вместе они, вместе стареют, других женщин не ищут, женщин не бьют. Так стареют они. Потом, когда та женщина выходит замуж, теперь её дом остаётся, (может), снова, если есть ребёнок, её ребёнок умрёт. [Тогда] в том же доме лежит. У них креста деревянного нет. А они крещёные люди.

     Теперь я здесь. Теперь, когда я здесь жила, сначала, в первый раз, это Абдакей будет, моя младшая сестра будет. В доме сидит. Что-то постелила, там я сижу Когда я там сидела, один человек вошёл. Теперь на него пристально смотрю. Пристально посмотрела — круглолицый человек, полноватый человек, очень опрятный человек, а на свои брови бумагу приклеил. Наверное, это горный человек будет, так думаю. Я не говорю. А его крест, длинный крест, с цепью, а круглый крест. На круглый крест смотрю, на его одежду смотрю. Очень опрятный человек, (полный) человек. А теперь этот человек…

     Я этого человека перекрестила теперь: «Ты хорошим человеком будешь»,— говоря. Этот человек мне поклонился, кланяется. (— А что это за слово силектенче? Что оно означает по-хакасски? Близко подходит значит?

     — Ну, когда человек кланяется вот так, когда кланаются.

     — А.

     — Да, оно самое.)

     Потом он мне деньги дал. Не сейчас. Много [времени] прошло Я не рассказывала об этом. Все по три бумажные.

     — По сто, что ли?

     — По три. — По три, что ли? — Старыми деньгами дал, не сейчас. Бумажный рубль, когда бумажный рубль на землю упал, я, опять подняв, в свой карман положила Это дала. Потом пошла.

     А вот второй раз не так давно. Недавно этот человек пришёл теперь. Теперь я здесь лежу.

     — Здесь, что ли?

     — Да.

     — (Примерно) в какие годы?

     — В какие годы, постой. Два года всего. Два года.

     — В девяносто шестом году?

     — В девяносто шестом году, наверное. Два года только прошло. Теперь, придя, вот я лежу на кровати.

     (— Ой, интересно как!)

     — Сумерки. Здесь не боюсь, здесь встала теперь.

     Когда я здесь встала, у нас здесь есть женщина по имени Маричек. Она меня не любит, ругает меня. Здесь живёт. А он её откуда знает? Он так говорит, этот человек. А крыс очень много. Я зерно покупаю, кур кормлю. Крыс очень много стало. Вот к своему ребёнку идти собираюсь за помощью. Крысы, это, чтобы кошку принёс мне. Он не идёт, не идёт, теперь крыс очень много. Теперь [тот человек] здесь стоит. Этот человек вот так говорит: «Твоих крыс, — говорит, — я к Маричек прогнал», — говорит. Теперь мне говорит. А я смотрю — тот же человек. Догадываюсь. Но ничего не говорю. Но ничего не говорю. Ещё говорит, картошку я вытащила. Весной надо было в подпол насыпать. Семенной картофель. Здесь, под этими кроватями кладу.

     Потом он так говорит: «Твою картошку, — говорит, — сделал так, чтобы больше не портилась», — говорит. Вот мне так говорит: «Чтобы не испортилась». А картошка моя была подмёрзшей. Теперь очень боюсь, вся, наверное, испортилась картошка. Он сделал так, чтобы не испортилась. Вот картошку сажаем. Ни одна картошка не пропала, не испортилась. А под моей кроватью чистота. Вся картошка с корешками стала. А какая картошка уродилась! А теперь: «Если надо, — говорит, — сено косить, если у тебя есть, что нужно, вытащим», — говорят.

     Теперь так говорит:

     — А картошка? Ни у кого так хорошо не уродилась.

     А я сто тринадцать мешков насыпала. Пока ни одного ведра не продала. Вот почему открыто. Туда насыпала картошку.

     Теперь недавно снова захотела узнать. Недавно снова так делали, чтобы этот парень не пил. Когда делали, чтобы не пил арагу, вот вчера трезвым пришёл, если со вчерашнего дня сегодня и завтра не выпьет — пить не будет, пока не пьёт, говорят. Сегодня не заходил. Те же люди сделали это. А они это сделают. Они, горные люди, человека никогда не убивают. Вот ты, если что-то плохо, мне плохо, мне помогают, хорошо помогают. А если мне что-нибудь плохое сделает человек — этого человека они не любят

     Теперь я, меня оскорбившего человека они усадят: «Сиди, сиди здесь». Даже десять человек усадят. Этот человек тихо сидит. Потом они его под землю спускают. Твой дом целиком могут спустить. Никого из людей не убивают. А если под землю спустят, этого человека не будет Откуда ему взяться снова, если его под землю спустить? Такие это люди. (Но) красивые люди. А с людьми не дерутся они, с людьми не ругаются. Вот так делают. Это их работа. Человеку они, это, человеку не вредят. А ещё их добро, ну как не быть хорошими таким людям.