Корпус текстов

НазваниеПалыхтың пӱдізінеңер
Название (перевод)О строении рыб
Полное наименованиеПалыхтың пӱдізінеңер
ИсточникХығырӌаң кинде. 2 кл.: тиксi ӱгредiг учреждениелерге учебник. Литературное чтение. 2 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / А. Н. Балгазина. – Ағбан: Хакас книга издательствозы, 2013. – 184 с.: хоос. ISВN 978-5-7091-0627-7
ЖанрУчебные тексты

Палыхтың пӱдізінеңер

     Палыхтың кип-азаа аның хастырығы полча. Пірееде палығлат салзалар, олар азайлығ палыхтарға чызынып имненчелер. Азай – ол хойығ, чапсынӌах имніг ниме. Ол сортанда кӧп. Тіктірбеде, хара палыхта паза пасхазында даа парох. Азайлығ палыхты холға алған соонаң, хол чуғбаанда, пасха ниме итчее чоғыл. Хайзы палыхтарның хастырыхтары чоғыл осхас. Кӧзідімге, сағылахтың, миндірнің. Оларның хастырыхтары ооғазах, теерлеріне кире ӧсклеп парған.

     Атпах – ол палыхтың ӧкпезі, тыны. Ол суғны,ахсынаң оортап, атпах пастыра сӱрче. Атпах суғ киизін сӱӱп алча. Кӧбізі палыхтарның чыс тартчаң ӱттері харахтарының алнында полча. Аннаңар олар чіӌең нимені ахсыларына алғалахха пілчелер. Палыхтың чуртазында кии хоох улуғ туза полча.

     Ол палыхха суғ тӱбіне тӱзерге, чоғар кӧдірілерге полысча, хайзына – тынарға. Хайзыларының кии хоохтары алынӌа полар, пасхаларыни оорха сӧӧктеріне чапсыра ӧс парған полча. Андағ палыхтар, хыймырабин турыбыссалар, патчалар