Корпус текстов

НазваниеНинӌе тамах кір парар?
Название (перевод)Сколько поместится зерна?
Полное наименованиеНинӌе тамах кір парар?
ИсточникХығырӌаң кинде. 2 кл.: тиксi ӱгредiг учреждениелерге учебник. Литературное чтение. 2 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / А. Н. Балгазина. – Ағбан: Хакас книга издательствозы, 2013. – 184 с.: хоос. ISВN 978-5-7091-0627-7
ЖанрУчебные тексты

Нинӌе тамах кір парар?

     Индияда пір кізі чуртаптыр. Ол улуғ пай полтыр. Аны, шахмат ойназа, утчаң кізі табылбаан. Че тӱрчедең пайға чоох истіл парды: пір чирде чох-чоос кізі чуртапча, ол шахмат маңат ойнапча.

     Ол аны позының пай туразынзар хығыртыбыстыр. Ам ойнап парчалар. Пола-пола ойын тоозылды, чох-чоос утып алды. Пай тидір:«Хынған сағызыңны толдырам, ниме кілезең, аны пирем». Утхан кізі тіпче: «Че, іди полза,чарир. Пу шахмат досказында алтон тӧрт клетка. Полған на клеткаа тамах саларға кирек. Че піди. Пастағы клеткаа пір тамах, ікінӌі клетказына ікі тамах, ӱзінӌізіне тӧрт тамағас, тӧртінӌі клеткаа сигіс тамах... Салған сай ікі хатап кӧп ле салып одырарға кирек».

     Пай, ӧрін парып, чахсы даа сағынып албин,чарадыбыстыр. Че тамахты досканың алтон тӧртклетказына сала-сала килгенде, пайның аңмарларындағы тамаа читпин партыр.