Корпус текстов

НазваниеIнектердеңер
Название (перевод)Про коров
Полное наименованиеIнектердеңер
ИсточникХығырӌаң кинде. 2 кл.: тиксi ӱгредiг учреждениелерге учебник. Литературное чтение. 2 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / А. Н. Балгазина. – Ағбан: Хакас книга издательствозы, 2013. – 184 с.: хоос. ISВN 978-5-7091-0627-7
ЖанрУчебные тексты

Iнектердеңер

     – Маркис, інектердеңер пірее хыйға чоох искезің ме? – сурған Асап аӌам.

     – Чох, – нандырғам мин.

     – Мының алнында чонда, хан-пигдең пасха, інектең артых ниме чоғыл тіп, чоох чӧрӌең.

     – Асап аӌаң, сірернің чооғыңардаң, ат, амды інек прай нимедең артых полча, – чоохтандым мин.

     – Сыннаң андағ. Полған на кізі ит, сӱт, ӧріңме, хайах, эӌігей чіпче. Аны піске інек пирче. Піс итнең паза сӱттең иткен чиистер чох азыранминчабыс, – нандырған Асап аӌам.

     Інек кізінең хости ӱр чуртап парир. Кізее хайдағ інек кирек? Ол сӱт кӧп пирзін, кӧдірімі табырах хозылзын, ээзінің сӧзін иссін. Чӱзер чылның аразына кізілер наадаң наа кӧрiм інектер ӧскіріп одырчалар.

     Інектің сӱді тілінде тіп, хас-хаӌаннаң чоохтидырлар. Інек тадылығны, ачығны, тустығны пілче, ол тадылығ чииске хынча. Учёнайлар інектер музыкаа хынчатханнарын піліп алғаннар. Че олох туста інектерге хайдағ даа ӧң пір ле пілдірчеткен осхас