Корпус текстов

НазваниеКізі хылии – ады хоостыра
Название (перевод)Характер человека по его имени
Полное наименованиеКізі хылии – ады хоостыра
ИсточникХығырӌаң кинде. 2 кл.: тиксi ӱгредiг учреждениелерге учебник. Литературное чтение. 2 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / А. Н. Балгазина. – Ағбан: Хакас книга издательствозы, 2013. – 184 с.: хоос. ISВN 978-5-7091-0627-7

Кізі хылии – ады хоостыра

     Учёнайлар сағызынаң, кізі ады, аны удаа адапчатсалар, кізі хылиин уғаа чахсы кӧзіт пирче. Кізі ады, хылиина ла нимес, ідӧк кізінің хазиина теелче. Сіліг аттығ хыстар тоғыста пӧзік орыннарға сых полбинчалар. Сіліг нимес аттығларға чиит ооллар хайығ кӧп салчаттырлар.

     Прайзы пілерге кирек: кізі ады аның чуртас чолына теелче. Аннаңар, паланы адапчатса, сизіктіг паза сиргек поларға кирек. Кізі ады – ол кізінің пасхалалчатхан тании, хайдағ-да ла ӱннернің палғалызы. Ады-солазын алыстырыбысхан кізі ирткен чуртазынаң чарылысча, наа чуртас пастапча. Аның сылтаанда оң полбинчатханынаң паза ағырығлардаң озып алча.

     Че удаа саңай тискер пол парча. Паланы аға-ууӌаның, паба-іӌенің адынаң адирға чарабас, сизіндірчелер учёнайлар. Адапчатса, чуртазы чахсы салылған кізінің адын пирерге чӧп. Кізі ады-солазы чахсы истілерге кирек. Ады-солазын толдыразынаң адирға кирек. Чазырхадып, кізі адын толдыразынаң адабин турза, кізінің тӧрееннең салылған кӱлӱгін сығарып аларға харығ полар. Кізі ікі сырайлығ пол парчатханға тӧӧй.