Корпус текстов

НазваниеОлған тузым
Название (перевод)Мое детство
Полное наименованиеОлған тузым
ИсточникХығырӌаң кинде. 2 кл.: тиксi ӱгредiг учреждениелерге учебник. Литературное чтение. 2 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / А. Н. Балгазина. – Ағбан: Хакас книга издательствозы, 2013. – 184 с.: хоос. ISВN 978-5-7091-0627-7
АвторС. Инкижеков

Олған тузым

     Мин іӌе паарсазы чох ӧскен кізібін. Мині ууӌам паза ағам ӧскіргеннер. Ууӌам толдыра арах, кӱрең сырайлығ полған, харахтары, трахоманаң ағырып, чазығ кӧрӌең. Ол пірееде мағаа, хормачыланып, чоохтанӌаң:

     – Син, Сергей, часкалығ кізізің, хаптығ тӧреезің.

     Хараам оды читпин – тӱзірібіскем. Че хаптығ тӧреен сылтаанда, чир полда піделбеезің.

     Ууӌам мині позынаң хада ла ал чӧрӌең. Ол тустарда аалларда пірее турада, чатхан хағып, нымах ысчаңнар. Піс ууӌамнаң нымахчы-хайӌыны хараа тооза даа истерге тимде полғабыс. Пазаағы кӱнде ууӌам мині ол искен нымахты ибде хатабох ыстырӌаң. Пірее пасха ниме, пасха сӧс чоохтабыссам, ууӌам мині тӱзетчең.

     Ағам за уғаа пасхаӌыл кізі полған. Ол удаа, тигей ӱстӱне сығып алып, хойығ салаалығ тыт алтында одырӌаң. Чайғыда ол тигейдең тӱспинібісчең. Аар-пеер ибіре харахсынып, чир-чайаанның сілиине хайхап одырар.

     Пірееде ол мині хығырып алӌаң. Анаң, кил, піс, ікӧлең тигейде одырып алзабыс, иир дее полғанын сизінминчебіс. Ағама чоохтазар кізі кирек нооза.

     – Син, Сергей, тігде ниме кӧрчезің? – кинетін сурыбызар ол.

      Мин, андағ сурығны сағыбаан кізі, алаң ас парчам. Ағам, минзер кӧріп, тіпче:

      – Син ноға андағ аңмахсың? Хайда даа, хаӌан даа сиргек пол, оолаам. Пазыңнаң сағынарға кирек: кӧрчеткен нимең хайдағ ниме полӌаң, аны танирға. Андағ полбаза, нимее тик чирге кӧрӌең?

     Тігде, кӱн сыхчатхан чирде, мин кӧрчем ах пастығ Самыл тасхылны, тігіне – Кӱстіг тасхыл. Чахсаадин кӧр, Сергей, паламның палазы, тағлар, тасхыллар ӱстӱлері прай, ағарып, чохырлап, уғаа хоос кӧрінчелер.

     Мына Пӱӱр суғның тігі саринда маллар оттап чӧрче, – ағам холынаң кӧзітче, – тігіне хыра хыринда позырах ат турча. Тігде, аалның пазында, Аёшин Шахнаның ипчізі таңахтар азырапча.

     Ағама андада 96 час полған. Харағының оды ам даа чітіг полған. Ана іди ӱгретчең мині ағам. Кӧрген нимені хаӌан даа оңнирға кирек, искен нимені хаӌан даа пілерге кирек.