Корпус текстов

НазваниеТайға ээзі
Название (перевод)Хозяин тайги
Полное наименованиеТайға ээзі
ИсточникХығырӌаң кинде. 2 кл.: тиксi ӱгредiг учреждениелерге учебник. Литературное чтение. 2 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / А. Н. Балгазина. – Ағбан: Хакас книга издательствозы, 2013. – 184 с.: хоос. ISВN 978-5-7091-0627-7
ЖанрУчебные тексты

Тайға ээзі

     Абаны тайға ээзі тіп адапчалар. Пір ле кӱнге нинӌе-нинӌе чир чӧр салча. Іди ол, тайғаны ибірзе, кӧп ниме кӧрче.

     Аалға даа кірче. Кӱскӱде пір кізі аал тастындағы чолӌа парчаттыр. Кинетін, ағас аразынаң сых киліп, аба чолда турыбыстыр. Че хаӌан-да ол кізі истіптір: аба орта пол парза, тизіп чӱгӱрерге чарабас. Абазар удур матап кӧріп, сым на турыбыстыр. Аба ідӧк сым на турча. Удур-тӧдір ӱр кӧрістірлер. Анаң ол кізі, чӱрек пазынып, чоохтантыр: «Син ниме итчезің, парчатхан чиріңзер парбин?

     Аба, аны истіп, айланып, чолӌа аар алдыра пар сыхтыр. Илееде парып, айлан кӧріп, тайғазар кіре халтыр.

     Тайға ээзіне тоғас парзаң, хаӌан даа тис чӱгӱрерге чарабас. Тис чӱгӱрзең, аба, сӱріп, тударға хынча.