Корпус текстов

НазваниеЧис Найка
Полное наименованиеЧис Найка
ИсточникХығырӌаң кинде. 2 кл.: тиксi ӱгредiг учреждениелерге учебник. Литературное чтение. 2 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / А. Н. Балгазина. – Ағбан: Хакас книга издательствозы, 2013. – 184 с.: хоос. ISВN 978-5-7091-0627-7
ЖанрУчебные тексты

Чис Найка

     Алында-пурунда хозаннарның иң пазы Чис Найка тіп хозан чуртаптыр. Андада аның хылығы махтанӌых полғалах полтыр.

     Че пірсінде Чис Найка, пала тойына чӧр килчедіп, хараа ағас аразында, чол хазында, чығанахти чада узубыстыр. Ағаа орта ікі пӱӱр, пірсі индіртін, ікінӌізі чоғартын, чиде тӱстір. Че олар, хозанахха харазып, пос постарын даа кӧрбиндірлер, анаң, хозанны хаапчабыс тіп, хамахтарын чара сӱзізіп, ӧл халтырлар. Иртен Чис Найка, усхун киліп, кӧрче: пӱӱрлер анда-мында ла чатхлап халтырлар.

     Анаң сағынча: «Пок, ниме ит салғам, парасхан пӱӱрлерні чоо сапхлап салтыр ноом».

     Аннаң пеер ол махтанӌых пол партыр, ағаа кӧӧгізе, пасха даа хозаннар андағ хылых алып алтырлар.