Корпус текстов

НазваниеУлуғ хайхас
Название (перевод)Большой восторг
Полное наименованиеУлуғ хайхас
ИсточникХығырӌаң кинде. 2 кл.: тиксi ӱгредiг учреждениелерге учебник. Литературное чтение. 2 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / А. Н. Балгазина. – Ағбан: Хакас книга издательствозы, 2013. – 184 с.: хоос. ISВN 978-5-7091-0627-7
ЖанрУчебные тексты

Улуғ хайхас

     Мин, аалдағы миннеңӧк тиң олғаннар чіли, пастағы классха пір дее буква пілбин парғам. Че кӧп тее туc иртпеен, Нина Алексеевна,минің пастағы ӱгретчім, мині пасха олғаннарға кӧзідімге турғыс сыххан.

     Уроктарда ӧӧнінде ол піди тіпчеткен:

     – Олғаннар, букварьларыңда пу страницаны азыбызыңар.

     Піс, хоостарны кӧріп ала, кирек страницаны азыбысчаңмыс.

     Нина Алексеевна хығырӌаң. Мин хығырған нимені сах андох сағын салӌаңмын. Анаң хайди минің арғыстарым олаңай «іӌе» дее сӧсті чадап ла, букваларда сӱрнӱгіп ала, хығырчатханнарын ӱрӱгіп исчеңмін.

     Іди, пасхаларына кӧзідім полып, мин илееде ӱр полғам.

     Че пірсінде мин пирілген сӧстерні тыыда, иптіг, сіліг, пір дее туртухпин, хығырыбысхам. Нина Алексеевна ноға-да минзер пасхаӌыл кӧрібіскен. Пір дее ниме чоохтанмин, минің холымдағы букварьны алып алған. Анаң, аны пасха страницазар азыбызып, теен:

     – Мыны хығырыбыстах.

     Пу тустаң сығара пілдістіг пол парған: мин хығыр полбинчам!