Корпус текстов

НазваниеАпонка
Название (перевод)Апонка
Полное наименованиеАпонка
ОписаниеАпонка (Топоев Илья Петрович)
Тэги#Топоев
АвторТопоев Илья Петрович
ЖанрАвторская проза

Апонка

     Пірсінде Кӧдес Микейович позының ибінде чалғызан телевизор кӧріп одырған. Пір сӧснең, тынанған. Кинетін стене ӧтіре хонҷыхтардаң ипчі кізінің табызы истіле тӱскен:

     - Син, чӱлме харах, мині ноға піди итчезің, Апонка?

     «А, хонҷыхтың ады Апонка полтыр, - сағын салған Кӧдес Микейович. - Ікінҷі кӱні хости чуртапчабыс, че адын пілбеен полғам...»

     Пірееде хайыс хурның хычылааны пілдірчеткен. Стене кистіндегі ипчі улам сайланча:

     - Хара айна! У-у, парнак!

     Кӧдес Микейовичтің хараа алнында иріне чоо сохтырчатхан ипчі кӧрінчеткен. Андада ол, ирепчінің аразына кіріп, сохтырчатхан ипчіні ӧлімнең ал халарға сағыныбысхан. Че чахсы сағынып алып, ол пазох диванзар одыр салған. Пірсінде ідӧк аның пір танызы, ирепчінің аразына кіріп, оларға позы матап иде сохтыр салған. Аны сағысха кир киліп, ол телевизорын улам аахтат сыххан. Че стене кистінде табыстар пір дее тохтабааннар. «Тӱрче сахтап алим, анаң тохтадарға килізер, хонҷыхтарзар тохладып», - сағынып одырча Кӧдес Микейович. Нинҷе-де тус ирт парған, че аах-уух пір дее тохтабинча. Кӧдес Микейович сыдаспады. Телевизорын ӱзірібізіп, хонҷыхтарзар парып, ізіктерін тохлат сыххан. Ізік азыла тӱскен. Кӧдес Микейовичтің алнында хайыс хур холында тудын салған чиит ипчі тура тӱскен. Оортах арах, сӱркӱңнеп ала, пірее он часха читкен оолах кӧрінген.

     - Хайдағ суулас полча? - сурыбысхан Кӧдес Микейович.

     - Сірер пістің пыробыс тастаңар, - тіпче ипчі.

     - Піс мында улуғ нимес ӱгредігліг чоох апарғабыс. Пу сағызы читпес пӱӱн ікі дее «ікі» оценка ағыл килген. Ам мині школазар хығыртчалар.

     - А, хайтпас, хайтпас, - іди ле чоохтан салған Кӧдес Микейович. Анаң нандыра ибзер парған. Пір кӱнінде Кӧдес Микейович тасхар кӧр салған, хайди Апонка оолах ахсында тамкылығ хада ойнапчатхан кічіг оолағастарны сиртклепчеткенін.