Примеры диалогов

Диалог № 1 — Изен! — Изенӧк! — Хазығыңар хайди? — Алғыс, хазығох чӧрчебiс. — Син ниме итчезiң? — Харындазымнаң хада машинабысты тыхтапчабыс. Ол ӱр нимеске нанӌызынзар парыбысты. — Машиналарың хайди полаған? — Парчатхан туста тегiлегi тизiлгенiнеңер, ол прай унал… Read more